TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
 
I. TÊN VÀ ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ

 

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC HUYỆN CAI LẬY

Số 3, Đường Tứ Kiệt nối dài, Khu phố 7 Thị Trấn Cai lậy.

Điện thoại ( 073 ) 3826479. Mail : cdgd.cailay@gmail.com.

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ :

          - Tham gia cùng với cơ quan quản lý cùng cấp về phát triển giáo dục, các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và lợi ích của ngành, tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

          - Hướng dẫn, thông tin về pháp luật và các chế độ chính sách. Chỉ đạo công đoàn cơ sở giám sát tốt việc thực hiện các chế độ chình sách cho lao động trong ngành.

          - Cùng chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, giáo dục đường lối, chủ trương của Đảng,  chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của công đoàn.

          - Vận động cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ trong ngành tham gia tốt các phong trào, các cuộc vận động mang tính xã hội, thực hiện tốt đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình diện chính sách ….

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC :

     A. Quy mô tổ chức :

                 * Tổng số Công đòan cơ sở : 85

                 * Tổng số Công đòan viên : 2768 ( tỷ lệ 99,35 % ).

                 * Cán bộ chuyên trách : 02                                     

     B. Cơ quan lãnh đạo công đoàn ngành giáo dục huyện Cai Lậy Khoá X ( 2007 - 2012 ). 

 

BAN CHẤP HÀNH 

 

            

 

  

 

 

 

 

TRẦN NGỌC THANH

Chủ Tịch Công Đoàn

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ XUÂN HỒNG

Ủy viên Ban Chấp Hành

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ BÉ BẢY

Phó Chủ Tịch Công Đoàn

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ VÂN

Ủy viên Ban Chấp Hành

 

 

 

 

 

NGUYỄN TRỌNG KHƯƠNG

Ủy viên Thường Vụ

 

     
       

 

 

 

HUỲNH THIỆN THẮNG

Ủy viên Ban Chấp Hành

 

  

 

 

 

TRẦN VĂN QUANG

Ủy viên Thường Vụ

Chủ Nhiệm UBKT.CĐ

 

       

 

 

 

NGUYỄN THỊ  HÂN

Ủy viên Ban Chấp Hành

 

 

 

 

 

LÂM HỮU MINH

Ủy viên Thường Vụ

 

 

    

 

 

 

LÂM HỒNG PHÚC

Ủy viên Ban Chấp Hành

 

   

 

 

 

NGUYỄN VĂN TỶ

Ủy viên Ban Chấp Hành

 

     

 

 

 

NGUYỄN THANH HỒNG

Ủy viên Ban Chấp Hành

 

    

 

 

 

PHẠM VĂN MẪN

Ủy viên Ban Chấp Hành

 

     

 

 

 

TRẦN VĂN THỐNG

Ủy viên Ban Chấp Hành

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ ÁNH PHỤNG

Ủy viên Ban Chấp Hành

 

     

 

 

 

LÊ VĂN NHIỀU

Ủy viên Ban Chấp Hành

 

 

  

 

 

 

LƯU NHƠN ĐỨC

Ủy viên Ban Chấp Hành

  

       

UỶ BAN KIỂM TRA :

              - Trần Văn Quang                                   Chủ nhiệm

              - Nguyễn Văn Hùng Em                        Phó Chủ nhiệm

              - Phan Văn Tàu                                        Ủy viên.

              - Huỳnh Văn Thoại                                   Ủy viên

              - Lê Thị Xuân Đào                                   Ủy viên

  

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ :

1. Trần Ngọc Thanh : ( Chủ tịch ).

              * Phụ trách các mặt hoạt động, điều hành hoạt động của Ban thường vụ ( BTV ) , chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp BTV, Ban chấp hành ( BCH ).

              * Thay mặt BCH tham gia cùng chuyên môn giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền và lợi ích của CB-GV-NV.

              * Đảm nhiệm chủ tài khoản, quản lý tài sản của cơ quan công đoàn.

              * Chủ nhiệm chương trình IV.

2. Nguyễn Thị Bé Bảy ( Phó Chủ tịch ).

              * Thay mặt Chủ tịch giải quyết các vấn đề khi Chủ tịch vắng mặt, giải quyết công việc hàng ngày ở cơ quan thường trực công đoàn.

              * Giúp Chủ tịch chuẩn bị các chương trình công tác.

              * Phụ trách công tác Nữ công và kế toán công đoàn.

              * Chủ nhiệm chương trình III.

3. Nguyễn Trọng Khương   ( UV.BTV ).

              * Chủ nhiệm chương trình I.

4. Trần Văn Quang ( UV.BTV ).

              * Chủ nhiệm UBKT/CĐGD.

              * Phụ trách 2 xã :  Phú quý, Mỹ Long

              * Thành viên chương trình I

5. Lâm Hữu Minh ( UV.BTV ).

              * Phụ trách 2 xã : Nhị quý, Tân Phú.

              * Chủ nhiệm chương trình II.

6. Nguyễn Văn Tỷ ( UV.BCH ).

              * Phụ trách 2 xã : Tân Bình, Mỹ Hạnh Trung

              * Thành viên chương trình IV.

7. Phạm Văn Mẫn ( UV.BCH ).

              *  Phụ trách  2 xã  : Thanh Hoà, Bình Phú

              *  Thành viên chương trình II

8. Lưu Nhơn Đức ( UV.BCH ).

              * Phụ trách xã  : Nhị mỹ , Tân Hội

              * Thành viên chương trình III.

9. Nguyễn Thị Ành Phụng ( UV.BCH ).

              *  Phụ trách các đơn vị thuộc ngành học Mầm non

              * Thành viên chương trình III.

10. Nguyễn Thị Xuân Hồng ( UV.BCH ).

              * Phụ tráchÌ xã : Mỹ Hạnh Đông và 2 đơn vị : TH Thạnh lộc 1, THCS Thạnh lộc.

              * Thành viên chương trình I.

11. Lê Văn Nhiều ( UV.BCH ).

              * Phụ trách 2 xã : Long tiên, Long khánh và 2 đơn vị : THCS Long trung,  TH Long Trung 1

             * Thành viên chương trình IV.

12. Nguyễn Thị Hân ( UV.BCH ).

              * Phụ trách 2  xã : Tân phong, Hiệp Đức và  2 đơn vị  THCS Phú An, TH Phú An 1.

              * Thành viên chương trình III.

13. Nguyễn Thị Vân ( UV.BCH ).

              * Phụ trảch  các đơn vị thuộc Thị Trấn Cai Lậy

              * Thành viên chương trình III.

14. Huỳnh Thiện Thắng ( UV.BCH ).

              * Phụ trách 2 xã : Tam Bình, Ngũ Hiệp và TH Long Trung 2

              * Thành viên chương trình II.

15. Nguyễn Thanh Hồng ( UV.BCH ).

              * Phụ trách 2 xã : Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam

              * Thành viên chương trình II

16. Trần Văn Thống  ( UV.BCH )

             * Phụ trách 2 xã : Hội Xuân, Cẩm Sơn.

             * Thành viên Chương trình I.

17. Lâm Hồng Phúc ( UV.BCH )

            * Phụ trách 2 xã : Phú Cường, Mỹ Thành Bắc và TH Thạnh Lộc 2.

            * Thành viên Chương trình II

 

IV. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN :

 

CHƯƠNG TRÌNH I : Nâng cao phẩm chất và năng lực đội ngũ CB-GV-NV đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp Giáo dục  và Đào tạo.

 

CHƯƠNG TRÌNH II : Bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng, chăm lo đời sống

vật chất và tinh thần cho CB-GV-NV.

 

CHƯƠNG TRÌNH III : Vận động, tổ chức CB-GV-NV thực hiện tốt các phong trào quần chúng, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn.

 

CHƯƠNG TRÌNH IV : Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch vững mạnh.

 

V. QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BCH,CĐGD HUYỆN KHOÁ  X ( 2007 - 2012 ).

 

I. NGUYÊN TẮC CHUNG :

         -  Đảm bảo nguyên tắc " Tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số", đảm bảo chặt chẽ tính tổ chức kỷ luật, chủ động, sáng tạo trong công việc, châp hành các Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên, của Đại hội Công đoàn Giáo Dục huyện lần thứ X ( 2007 - 2012 )  và của Ban chấp hành.

         - Đảm bảo cơ chế " Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ". Xác định đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của từng thành viên trong Ban chấp hành.

         - Đoàn kết, thống nhất ý chí hành động. Thực hiện tốt lề lối làm việc của Ban chấp hành.

 

II. TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BAN CHẤP HÀNH :

1. Ban Thường vụ và Thường trực công đoàn :

         - Thay mặt BCH quyết định các vấn đề cần thiết, sau đó báo cáo trước BCH trong kỳ họp lệ.

         - Cụ thể hoá các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của cấp trên và có kế hoạch hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện.

         - Chuẩn bị nội dung và triệu tập các lần hội nghị Ban chấp hành.

         - Tham gia các cuộc họp liên tịch với chính quyền cùng cấp có liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

 

2. Ban chấp hành CĐGD :

         - Lãnh đạo mọi hoạt động công đoàn giữa 2 kỳ đại hội bằng Nghị quyết của Đại hội và các lần hội nghị. Thực hiện tốt Nghị quyết của công đoàn đề ra.

         - Theo dõi, đánh giá, đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn.

 

3. Ủy viên BCH :

         - Tham gia tích cực trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động của BCH.

         - Tham mưu, đề xuất Ban Thường vụ có những chủ trương, kế hoạch chỉ đạo cơ sợ thực hiện th8áng lợi Nghị quyết của công đoàn cũng như Chỉ thị của cấp trên.

         - Thực hiện tốt các Chỉ thị, Ngị quyết của cấp trện và của BCH đề ra.

         - Thường xuyên vận động, theo dõi, hỗ trợ các công đoàn cơ sở được phân công phụ trách, giúp cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

         - Hoàn thành  tốt nhiệm vụ được BCH phân công.

         - Thực hiện nghiêm chỉnh chế độ hội họp, báo cáo định kỳ và đột xuất.

 

III. CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG :

         Hàng năm việc xét khen thưởng đối với các thành viên BCH căn cứ vào hiệu quả đạt được ( gồm phong trào ở cơ sở đang công tác và nhiệm vụ của BCH giao ) để xét đề nghị khen thưởng.

 

IV. CHẾ ĐỘ SINH HOẠT CỦA BCH :

         Thường kỳ : Ban chấp hành 3 tháng họp 1 lần ( trừ trường hợp đột xuất ).

 

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH :

         Quy chế nầy được tập thể BCH thảo luận đi đến thống nhất và có hiệu lực thực hiện trong suốt nhiệm kỳ X của Công đoàn Giáo dục huyện Cai Lậy. Khi cần sửa đổi phải được sự thống nhất của Ban chấp hành.

 

                                                                         BAN CHẤP HÀNH CĐGD HUYỆN CAI LẬY.

Comments