ยินดีต้อนรับ

  

  

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง ตั้งอยู่ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง  

ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง  หมู่ที่ 3 ตำบลบางริ้น  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 

และสามารถขอรับข้อมูลข่าวสารได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง

หมายเลขโทรศัพท์ ๐7780-0136  โทรสาร ๐7780- 0137

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ www.ranong.cdd.go.th