กลุ่มงานแผนงานและข้อมูล
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร


 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. ปี 2550
    ภาพรวมจังหวัดชุมพร
    ภาพรวมอำเภอ เมืองชุมพร ท่าแซะ 
    ปะทิว สวี  ทุ่งตะโก หลังสวน พะโต๊ะ ละแม
2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล กชช.2ค  ปี 2550
3. การจัดทำสารสนเทศชุมชน ปี 2550
    อำเภอเมืองชุมพร อำเภอปะทิว อำเภอท่าแซะ
    อำเภอสวี อำเภอทุ่งตะโก อำเภอพะโต๊ะ    
    อำเภอหลังสวน อำเภอละแม
4. รายงานการพัฒนาหมู่บ้าน
5. KPI ตัวชี้วัด 2.2 ร้อยละที่ลดลงของจำนวน
    ครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.
6. แผนชุมชน
    แผนชุมชนคืออะไร
    คู่มือแผนชุมชน
    สรุปผลการจัดทำแผนชุมชนจังหวัดชุมพร
       รูปแบบเทคนิคการฝึกอบรมแบบมีส่วนร่วม


 

 

 

         กิจกรรม/โครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2551
                            จปฐ.
              - การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2551
              - โปรแกรม จปฐ. เวอร์ชั่น 5
              - พื้นที่นำเข้าโปรแกรม จปฐ. จังหวัดชุมพร
              - ไฟล์ ZIP ข้อมูล จปฐ. 1 ทั้งจังหวัดชุมพร
              - ปฏิทินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2551 จังหวัดชุมพร
                          แผนชุมชน
             - แผนชุมชน ระดับ A B C ข้อมูลทั้งจังหวัดชุมพร
             - เกี่ยวกับแนวคิดการจัดทำแผนชุมชน
             - ขั้นตอนการจัดทำแผนชุมชน
             -  ตัวอย่างแผนชุมชน
             -  แผนชุมชนดีเด่นของจังหวัด 

ทีมงานกลุ่มงานแผนงานและข้อมูล


นางสาววาสนา  บุญรอด    รักษาการหัวหน้ากลุ่มฯ

 
นายสมพล  กาญจนมล   นักพัฒนาชุมชน 6 


 นางสาววิภาวี   ลุยจันทร์  นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6ว


นายสุรพงษ์  เขียวผึ้ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชน 6ว 


นางสาวศุภรัตน์ คงเปี่ยม เจ้าหน้าที่ สทบ.