สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย
    สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นในปี 2537 สืบเนื่องมาจาก การที่คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ของทบวงมหาวิทยาลัย (สกอ.ในปัจจุบัน) ได้มีโอกาสพบปะ และประชุม ปรึกษาหารือในกิจกรรมต่างๆทางวิชาการสถาปัตยกรรม ในที่สุดได้ตกลงก่อตั้ง สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย โดยคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในขณะนั้น คือ รองศาสตราจารย์ ต่อพงศ์ ยมนาค เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดตั้งร่วมกับอีก 6 สถาบันที่มีการเรียนการสอนสถาปัตยกรรมในขณะนั้น และมี รศ.เดชา บุญค้ำ เป็นประธานสภาคณบดีคนแรก

    ผลของการสัมมนาสถาปัตยกรรมศาสตร์ศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 1 พ.ศ. 2539 ได้บ่งชี้ให้เห็นโดยชัดเจน ถึงความสำคัญ และความจำเป็นของสภาคณบดีที่มีต่อการพัฒนาการศึกษา และวิชาชีพสถาปัตยกรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2540 จึงได้มีการประชุมคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย / สถาบันต่างๆ ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และตกลงให้มีการร่างระเบียบ “สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย” ขึ้นโดยมีการปรับแก้ระเบียบให้เหมาะสมขึ้นในปี พ.ศ. 2546 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพและเป็นประธานฯ

    โดยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับมอบให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย มีวาระ 1 ปีการประชุมสามัญครั้งที่ 4/2553

    ขอเชิญสมาชิกสภาคณบดีฯ ประชุมสามัญครั้งที่ 4/2553 และพิธีมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีฯปีที่ 15  ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เวลา 9:30 – 16:00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น 1-2 อาคาร 11 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

(Download รายงานการประชุม ครั้งที่ 3)

การประชุมไตรภาคีครั้งที่ 2/2553

ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เวลา 9:30 – 12:00 น. ณ.ห้องบงกช อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

การประชุมคณะทำงาน TQF

ในวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 เวลา 13:30 – 16:30 น. ณ.ห้องบงกช อาคาร 10 มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน


การประชุมกลุ่มย่อยสาขาสถาปัตยกรรมหลัก

    วันที่ 21 ม.ค. 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
    อาคาร5 ห้อง 5-202
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


การประชุมกลุ่มย่อยสาขาผังเมืองและการออกแบบชุมชนเมือง

    วันที่ 7 ม.ค. 2554 เวลา 13.30-16.30 น.
    อาคาร5 ห้อง 5-202
    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


News

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯกับ โครงการ“สถาปนิกช่วยน้ำท่วม”
รายงานสรุป “สถาปนิกช่วยน้ำท่วม”
โดย ยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
(อ่านต่อ)


5 มี.ค. 2554
โครงการอบรมพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) โดยการบรรยายพิเศษและเสวนา หัวข้อ “Design and Building Culture; Standard for well Built Environment”

จัดโดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ สมาคมสถาปนิกสยามฯ
ดูรายละเอียด คลิก ที่นี่

ประกาศ
สถาบันที่เป็นสมาชิกสภาคณบดีฯ ที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลเพื่อการจัดทำ Handbook for Asean Architectural School หรือต้องการปรับแก้ข้อมูลที่ส่งไปแล้ว ขอให้นำส่งสภาคณบดีฯ ในรูปแบบ Digital File (ทาง cdast14.spu@gmail.com หรือ จัดทำข้อมูลลง CD นำส่ง ที่ อ.ชานนท์ วาสิงหน ผู้ช่วยเลขานุการสภาคณบดีฯ ในการประชุมสามัญครั้งที่ 3 วันที่ 25 ก.พ.2554) เพื่อทำการรวบรวมส่งต่อยังสมาคมสถาปนิกสยามฯ ภายในวันที่ 22 เม.ย. 2554 หากพ้นกำหนดนี้ ขอให้นำส่งยังสมาคมสถาปนิกสยามโดยตรง (คลิก ที่นี่เพื่อ Download Template)
ข่าวประชาสัมพันธ์ สภาสถาปนิก เกี่ยวกับกิจกรรม พวต.
สภาสถาปนิก ขอความร่วมมือจากสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรรมศาสตร์ แห่งประเทศไทย เพื่อประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับ การพัฒนาวิชาชีพต่อเนื่อง (พวต.) ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และสำหรับสถาบันการศึกษา ผ่าน link ของสมาคมสถาปนิกสยามดังนี้
http://www.asa.or.th/?q=node/105072

ประกาศ
สมาคมสถาปนิกสยามฯ
ขอข้อมูลสถาบันสมาชิกเพื่อนำไปลงใน Handbook of Asian Architectural Schools  และขอให้ส่งกลับมาที่ e-mail ของ cdast คือ cdast14.spu@gmail.com  ภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2553 (คลิก ที่นี่เพื่อ Download Template)