Standpunten‎ > ‎

Wmo


Per 1 januari 2015 staan ons grote veranderingen te wachten in het zogenoemde Sociale Domein. De belangrijkste taken die per 1 januari 2015 bij de gemeente belegd worden zijn AWBZ-Begeleiding, Persoonlijke Verzorging, Jeugdzorg en de integratie van de Regionale Sociale Dienst (RSD) met de Werkplaats Hoeksche Waard (WHW-Bedrijven) krachtens de Participatiewet. Op dit moment werkt de gemeente Korendijk samen met de overige gemeenten in de Hoeksche Waard om deze taken straks ook goed te kunnen organiseren en uitvoeren. Samen met de zorgaanbieders en zorgvragers geven we vorm aan de manier waarop wij de nieuwe taken willen gaan invullen. Samenwerking, vertrouwen, eigen kracht en zelfredzaamheid, zijn daarbij de sleutelwoorden. Belangrijke voorwaarde voor het op termijn slagen van deze decentralisaties is dat preventie een grote rol moet gaan spelen. Het zoveel als mogelijk voorkomen van een beroep doen op dure zorg is prioriteit. Dit ziet u ook terug in ons Wmo-beleidsplan, waarin op diverse wijzen invulling gegeven wordt aan preventie. We gaan kantelen (veranderen) van “zorgen voor, naar zorgen dat”.

Intussen zijn er al vele stappen gezet met alle betrokkenen en wordt fase voor fase toegewerkt naar implementatieplannen. De zojuist op 16 juli door de gemeenteraad geaccordeerde Kadernotitie “Kanteling WMO-beleid”, is daar één van de stappen in. Reeds geruime tijd worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd waarbij betrokken partijen, cliënten en de HW gemeenteraadsleden kunnen participeren. Onze Korendijkse WMO Adviesraad speelt hierin ook een prominente rol en ondersteunen ons met professionele adviezen. Natuurlijk heeft ieder gremium zijn eigen rol en verantwoordelijkheid in dit best wel complexe proces.

Al met al naderen we zo voetje voor voetje de definitieve ingangsdatum 1 januari 2015. Er is nog veel te doen maar er zijn ondanks alle bemoedigende vervolgstappen ook zorgen. De decentralisatie vindt vanuit de centrale overheid plaats met een zogenoemde efficiency korting van 25%. Wij moeten het als gemeenten dus allemaal gaan doen met een budget van 75% van de oorspronkelijke uitgaven. Voorts krijgen we in het nieuwe concept van de kanteling heel veel verschuivingen van professionele hulp naar vrijwilligers oftewel mantelzorgers. De ondersteuning van hen door de gemeente is hierbij cruciaal.
Kortom, samen gaan we in dit ingewikkelde proces op weg naar een nieuwe toekomst van onze zorg voor hulpbehoevenden tot behoud van onze sociale samenhang en leefbaarheid voor de inwoners van Korendijk.

Bas Schelling, voormalig raadslid CDA Korendijk