Standpunten‎ > ‎

Windmolens


Van de stichting ‘Tegen windturbines aan het Spui’ kreeg de fractie van het CDA-Korendijk drie vragen. In de beantwoording ervan is duidelijk te lezen hoe het CDA-Korendijk denkt over de windmolens en windenergie. 

1. Heeft uw fractie in het traject dat vooraf ging aan het aanwijzen van locatie 50 het standpunt van gemeente Korendijk (afwijzen van de locatie) ondersteund?
CDA Korendijk betreurt de beslissing van de provincie om de locatie aan het Spui (locatie 50) aan te wijzen als locatie voor windturbines. CDA Korendijk vindt dat grote windmolens vanwege de landschappelijke gevolgen en (mogelijke) hinder voor omwonenden niet in Korendijk passen. In het kader van hernieuwbare energie kan veel beter kan worden ingezet op het bouwen van windmolenparken op zee en het opwekken van zonne-energie.

Nog voordat de provincie locatie 50 als definitieve locatie in de Provinciale Structuurvisie opnam heeft het CDA aangedrongen op een onderzoek naar de meest gunstige locatie voor de plaatsing van windmolens in Korendijk en de Hoeksche Waard. Het CDA wilde graag samen met de burgers van Korendijk en de Hoeksche Waard komen tot de geschiktste locatie. Helaas heeft de provincie over ons beslist.

2. Wat gaat uw fractie nog doen voor de burgers tegen onder meer de mogelijke hinder, gezondheids- en financiële risico’s van de windturbines op locatie 50?
Het is niet goed dat windmolens tegen de zin van omwonenden worden geplaatst. Aan de plaatsing van windmolens moeten daarom zeer strenge randvoorwaarden worden gesteld zodat er geen schade ontstaat voor de inwoners van Korendijk en/of dat de eventuele compensatie goed is geregeld. Er moet duidelijkheid komen over wat de gevolgen zijn van de plaatsing van windmolens voor bijvoorbeeld de waarde van woningen in de buurt. Ook de geluidshinder, zogenoemde schaduwhinder en de gevolgen voor gezondheid van omwonenden en voor het toerisme en recreatie moeten inzichtelijk worden.

3. Steunt uw fractie de doelstelling van de stichting Tegen windturbines aan het Spui?
CDA Korendijk steunt de doelstelling van de stichting Tegen windturbines aan het Spui. Rentmeesterschap is één van de peilers onder onze visie op de samenleving. We hebben deze aarde in bruikleen gekregen 
overstap maken naar hernieuwbare energie en op die wijze de beoogde doelstelling realiseren. In het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 staat dit ook duidelijke verwoord: “Geen windmolens in Korendijk, maar inzetten op alternatieven voor de opwekking van duurzame energie!”

CDA Korendijk zegt nee tegen windmolens en ja tegen andere vormen van hernieuwbare energie!http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B1J9osoi4ArQNnJJeFh0UjIxeUk
AD 11-02-2014
(klik op de afbeelding voor een vergroting)

http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B1J9osoi4ArQV0hQbXJ0eWx5VWM
AD-12-03-2014
(klik op de afbeelding voor een vergroting)