CDA Korendijk wil Korendijk zelfstandig houdenZoals u in de media heeft kunnen volgen, heeft de Provincie Zuid-Holland plannen met de Hoeksche Waard. Omdat er bestuurstechnisch een aantal zaken efficiënter en effectiever kunnen worden geregeld, verlangt de Provincie dat de Hoeksche Waardse gemeenten de handen ineen slaan. Dat kan op twee bestuurlijke manieren: middels een versterking van de huidige regionale samenwerking of middels een herindeling.

Versterking van de huidige regionale samenwerking houdt in dat voor belangrijke onderwerpen die we als Hoeksche Waardse gemeenten nu al in samenwerking aanpakken, op regionaal niveau kan worden besloten. Dit is vergelijkbaar met de samenwerking die op dit moment in Drechtsteden geldt. Er kan dan sneller worden gewerkt dan nu, want dan hoeft niet elk voorstel door 5 afzonderlijke gemeenteraden te worden goedgekeurd.
Dit betekent bijvoorbeeld dat ondernemers en instellingen één loket krijgen en dat er meer regionale expertise wordt gezekerd op diverse onderwerpen.
De gemeenteraden blijven in de 5 gemeenten en gaan over alle zaken die op dorpsniveau liggen.

Herindeling/fusie houdt in dat de 5 afzonderlijke dorpen ophouden onafhankelijk te bestaan en dat er één gemeenteraad en college komt voor het hele eiland.

Na een uitvoerig onderzoekstraject besloten op 17 december 2015 3 van de 5 gemeenteraden in de Hoeksche Waard (Korendijk, Binnenmaas en Cromstrijen) dat zij meer zien in een versterking van de huidige regionale samenwerking. Daarmee stemden zij dus tegen een fusie. Desalniettemin besloot Gedeputeerde Staten van de Provincie dat er een fusie moet komen.

Wat gaat er nu gebeuren?
Provinciale Staten heeft het advies gegeven aan de minister om de 5 gemeenten te laten fuseren. Dat besluit gaat als een advies naar de Tweede Kamer en tenslotte naar de Eerste Kamer. Deze zullen hierover ook nog een besluit nemen. Anders dan leden van Provinciale Staten en de voorstanders van herindeling in de Hoeksche Waard ons willen doen geloven is het dus nog geen gelopen race!

Standpunt van CDA Korendijk
De fractie van CDA Korendijk heeft gestemd voor een versterking van de regionale samenwerking. Dat kan op verschillende manieren. Samen met CDA Binnenmaas, CDA Cromstrijen, SGP Korendijk, GBK Korendijk, VVD Cromstrijen, Cromstrijen ’98, Fractie Baars, Fractie Nieland, GBBM en Strijens Belang hebben we op verzoek van de Provincie een model ontwikkeld voor deze versterkte samenwerking. Dit model is getoetst door Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), juridische experts van Drechtsteden en de Provincie Zuid-Holland, en een aantal hoogleraren gespecialiseerd in intergemeentelijke samenwerking. Allen gaven zij een positief advies en er is landelijk interesse voor ons model; onze groep heeft inmiddels al gesproken op een landelijk congres over intergemeentelijke samenwerking om ons model toe te lichten.

Omdat de Provincie heeft aangegeven dat zij elk model van samenwerking afwijst, is het model dat wij in gezamenlijkheid hebben bedacht voorlopig van de baan. De keus die daarmee overblijft is: “herindeling ja of nee.” Zodra de fusie van de vork valt omdat er niet voldoende draagvlak is binnen de Hoeksche Waard, zullen de raadsleden van de 5 gemeenten opnieuw met elkaar om tafel moeten om te praten over de bestaande samenwerking in de Hoeksche Waard en hoe we die verder kunnen verbeteren. Het model dat wij al hebben ontwikkeld zal dan eenzelfde status hebben als elk ander mogelijk model voor de Hoeksche Waard, dus hoe de versterking van de samenwerking er exact uit gaat zien is nu nog niet te voorspellen.  Inwoners zullen daar niets van merken, want hun gemeente blijft zelfstandig en hun lokale bestuur dichtbij. Geen onrustige reorganisatie van 5 gemeentes tot één grote stad, zoals bij een herindeling het geval zou zijn. Die onrust willen wij onze inwoners juist besparen; de bestuurlijke uitdagingen kunnen prima op bestuurlijk niveau worden opgelost zonder dat de inwoners daar de dupe van worden. 

Kortom, er zijn volwaardige alternatieven voor fusie die kunnen rekenen op een meerderheid van de gemeenten in de Hoeksche Waard. Daarmee heeft het model van versterkte samenwerking meer draagkracht dan fusie. CDA uitgangspunt is, dat fusie een goede methode kan zijn als gemeenten zelf graag willen fuseren. In de Hoeksche Waard willen maar 2 van de 5 gemeenten dat, dus van herindeling van onderaf is geen sprake. Er is ook geen noodzaak tot fusie want er is al een goede samenwerking.

We merken dat door de media aandacht die de voorstanders van een herindeling opeisen, er nogal wat vooroordelen en foute veronderstellingen de wereld in zijn geslingerd. Deze willen we stuk voor stuk ontkrachten en kort toelichten:

Misverstand 1: ‘Bij een herindeling krijgen we betere ambtenaren’
Nee, ook dan blijven dezelfde ambtenaren zitten. Geen verschil tussen beide modellen. 

Misverstand 2: ‘Een herindeling is beter voor de ondernemers want dan krijgen ze één loket’
Ook bij versterking van de samenwerking komt er één loket voor ondernemers en maatschappelijke instellingen. Geen verschil tussen beide modellen. Overigens hebben ondernemers die zich in de Hoeksche Waard willen vestigen nu ook al één loket.

Misverstand 3: ‘Bij een herindeling zijn Korendijkers goedkoper uit’
Nee, dat is onjuist. Er wordt gegoocheld met getallen en cijfers om de inwoners een worst voor te houden. Creatief boekhouden noemen we dat, en dat is niet het eerlijke verhaal. Bij een herindeling zijn er ook veel kosten die er bij een versterking van de samenwerking niet zijn, en uit ervaring van andere fusiegemeenten blijkt dat inwoners bij een herindeling vaak juist duurder uit zijn. Het Rijk geeft een vergoeding voor de eerste kosten (frictiekosten noemen ze dat), ongeveer 20 mln euro, maar die gaan op aan organisatie van de fusie en daar houden de inwoners niets van over. Deze kosten hoeven we niet te maken als we de samenwerking versterken. 

Misverstand 4: ‘Ook bij een herindeling blijft er lokaal goed contact met inwoners en verenigingen’
Dit klopt niet. Bij een fusie komt het bestuur en de gemeenteraad hoe dan ook veel verder van de inwoners te staan. Voorstanders van een herindeling proberen dat te maskeren door te praten over ‘kleine kernenbeleid’, wat inhoudt dat de dorpsvereniging in uw dorp voortaan de belangen van de inwoners moet verdedigen. Dat vinden wij een verslechtering van de huidige situatie. Immers, een dorpsvereniging is niet democratisch gekozen en kan ook niet de belangen tussen de kernen van Korendijk afwegen, zoals de gemeenteraad dat nu voor u doet. Bestuur op grote afstand betekent hoe dan ook dat de korte lijntjes zoals wij nu als raadsleden met u hebben, verdwijnen. De dorpsvereniging zal dan (als ondemocratisch orgaan) voor u moeten proberen aandacht te krijgen voor lokale zaken, maar de nieuwe regionale gemeenteraad hoeft niet naar hen te luisteren en ze hebben geen stemrecht.

Misverstand 5: ‘De regio Hoeksche Waard wordt sterker en beter door een fusie en dat is weer beter voor inwoners en ondernemers’
Het model voor versterking van de samenwerking maakt de regio net zo goed krachtiger als een fusie, met dit verschil dat bij een versterkte samenwerking de inwoners er geen nadelen van ondervinden in hun dagelijkse leefomgeving, terwijl een fusie veel veranderingen en onrust geeft.

CDA Korendijk roept haar achterban op om ons te helpen Korendijk zelfstandig te houden. Daarvoor hebben wij uw stem nodig. Op 15 maart 2017 kunt u tegelijk met de Tweede Kamer verkiezingen stemmen voor het behoud van Korendijk.

Stem op 15 maart 2017 tegen een herindeling!Informatie/vragen/opmerkingen: 
Karoline Vorthoren 06-12100975