หน้าแรก

วิดีโอ YouTube


- หลักสูตรกำลังพลสำรองทัศนะศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี 
  เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๖๐ อ่านต่อ...

- หลักสูตรกำลังพลสำรองรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่องแนวทางการใช้กำลังของกองทัพบกในการพัฒนาการฝึกกำลังพล
  สำรอง เมื่อ ๒ ส.ค.๖๐ อ่านต่อ...

- พิธีเปิดการฝึกศึกษาและปฐมนิเทศหลักสูตรตามแนวทางรับราชการกำลังพลสำรองประจำปี ๖๐ อ่านต่อ...

- พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบสัสดีอาวุโส (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) รุ่นที่ ๒ ประจำปี ๖๐ อ่านต่อ...

- พ.อ.วิพุธ  แสงเงินอ่อน  ตรวจความพร้อมในการเตรียมการรับหลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นต้น รุ่นที่ ๒๙ และ
  หลักสูตร ผบ.มว.อส. รุ่นที่ ๔๔ เมื่อวันที่ ๑๘ เม.ย.๖๐ อ่านต่อ...

- รร.กสร.ศสร. จัดการนิเทศ ครู อาจารย์ และบุคคลากรทางการศีกษา เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค.๖๐ อ่านต่อ...

- สกศ.รร.กสร.ศสร. จัดการอบรม ครู อาจารย์ ในเรื่องการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๐ อ่านต่อ...

- พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๑ อ่านต่อ...

- หลักสูตรนายทหารสัสดีชั้นสูง รุ่นที่ ๓๑ ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค.๖๐ อ่านต่อ...

- ผอ.สกศ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๖๐ อ่านต่อ...

- รร.กสร.ศสร. ให้การอบรมแก่เยาวชน ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา จว.ชุมพร  เมื่อวันที่ ๘ มี.ค.๖๐ อ่านต่อ...

- รร.กสร.ศสร. ให้การฝึกอบรมผู้อยู่ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จว.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๓ ม.ค.๖๐ อ่านต่อ...

- พ.อ.วิพุธ  แสงเงินอ่อน  รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธานการระชุมการจัดทำแผนงานโครงการของ รร.กสร.ศสร.
  เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๐ อ่านต่อ...

- พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งและทดแทน อส. รุ่นที่ ๒๕ ประจำปี ๖๐ เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๐ อ่านต่อ...

- รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกภาคสนามหลักสูตรจัดตั้งและทดแทน อส.(จชต.) 
  เมื่อวันที่ ๗ ธ.ค.๕๙ อ่านต่อ...

- รร.กสร.ศสร. จัดการอบรมเยาวชน ร.ร.เครือข่ายโพธาราม จว.ราชบุรี เรื่องอุดมการณ์ความรักชาติ โรดแมปพลเมืองดี
  ตามวิถีประชาธิปไตย และยาเสพติกให้โทษ เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ อ่านต่อ...

- พ.อ.วิพุธ  แสงเงินอ่อน  รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. พร้อมด้วยข้าราชการ   และ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน หลักสูตรจัดตั้ง
  และทดแทน (จชต.) รุ่นที่ 24 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเดฺ็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
  เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๕๙ อ่านต่อ...

 - ข้าราชการ รร.กสร.ศสร. และหลักสูตรจัดตั้งและทดแทน อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๔ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวาย               เป็นพระราชกุศลแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๕๙ อ่านต่อ...

- พิธีเปิดหลักสูตร นายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาตรี ที่ผ่านการสอบเลื่อนฐานะ สายงานสัสดี รุ่นที่ ๒๓ อ่านต่อ...

- ปฐมนิเทศหลักสูตร จัดตั้งและทดแทน อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๔  เมื่อวันที่  ๓ พ.ย.๕๙ อ่านต่อ...

- พิธีเปิดการฝึกอบรมสมาชิก อส. หลักสูตรจัดตั้งและทดแทน อส.(จชต.) รุ่นที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๓ พ.ย.๕๙ อ่านต่อ...

- รร.กสร.ศสร. ฝึกอบรมเยาวชนจาก ร.ร.สระยายโสม จว.สุพรรณบุรี จำนวน ๓๒๔ คน ตั้งแต่วันที่ ๒ – ๔ พ.ย.๕๙   อ่านต่อ...

- พ.อ.วิพุธ  แสงเงินอ่อน  รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. มอบนโยบายการฝึกศึกษา หลักสูตรจัดตั้งและทดแทนสมาชิก อส.(จชต.)         รุ่นที่ ๒๔ เมื่อวันที่ ๒ พ.ย.๕๙    อ่านต่อ...

- พ.อ.วิพุธ  แสงเงินอ่อน รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.  และ ผบ.นขต.รร.กสร.ศสร. รับฟังการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ประเภท   นวัตกรรมการติดตั้งอุปกรณ์วัดค่าความดันของพลังงานด้วยระบบตัว เมื่อวันที่ ๗ ต.ค.๕๙    อ่านต่อ...