วัตถุประสงค์

ศูนย์ข้อมูลติดตามสถานการณ์ความรุนแรงทางการเมือง   เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มอาสาสมัคร     โดยในช่วงเริ่มต้นได้ใช้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถานที่
ในการทำงานเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ความเสี่ยงต่อความรุนแรง ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2557 
ศูนย์ฯได้ทำการติดตามการชุมนุมจำนวน 14 จุด ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  การรวมตัวของอาสาสมัครเหล่านี้เริ่มต้นจากแรงจูงใจส่วนบุคคลที่ต้องการทำความเข้าใจสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในขณะนั้นให้ดียิ่งขึ้น พวกเขาเชื่อว่า หากนักปฏิบัติการเพื่อสันติมีการติดตาม เก็บและรวบรวม หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างเป็นระบบ  น่าจะสามารถนำไปสู่การเตรียมการเพื่อลดระดับความรุนแรงที่ดียิ่งขึ้นได้  ศูนย์ฯ จึงเริ่มคิดค้นวิธีการใช้ค่าคะแนนความเสี่ยง เพื่อให้อาสาสมัครมีเครื่องมือที่สามารถติดตามและประเมินความเสี่ยงต่อความรุนแรงในขณะที่มีการชุมนุมได้อย่างเป็นระบบ  ท่ามกลางสถานการณ์ทางการเมืองในปี พ.ศ.2557 ที่กำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง คณะทำงานของศูนย์ฯ เข้าใจเป็นอย่างดีว่า การปรับวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถตอบสนองได้ตรงต่อสถานการณที่กำลังเปลี่ยนไปตลอดเวลานั้น เป็นประเด็นที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

 

วัตถุประสงค์หลักของศูนย์ฯ คือ การหนุนเสริมให้ นักปฏิบัติการเพื่อสันติ กลุ่มผู้ชุมนุม และหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่โดยตรงในการควบคุมการชุมนุม สามารถตัดสินใจสั่งการ หรือเข้าแทรกแซงเหตุการณ์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าและลดความตึงเครียดที่สามารถลุกลามบานปลายไปสู่ความรุนแรงได้[1] การประเมินความเสี่ยงรายสัปดาห์จะนำให้ข้อมูลต่อกลุ่มผู้ใช้ต่างๆข้างต้น ถึงค่าคะแนนความเสี่ยงในภาพรวม และค่าคะแนนความเสี่ยงเฉพาะเป็นรายพื้นที่การชุมนุมด้วย (รายละเอียดตัวชี้วัดจะกล่าวถึงในส่วนต่อไป)  ข้อมูลนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าแทรกแซงในข้อพิพาท หรือนำไปวางแผนการจัดการการชุมนุม รวมถึงการขับเคลื่อนการชุมนุมในทิศทางที่จะไม่เป็นการสร้างเงื่อนไขไปสู่ความรุนแรงได้ในอนาคต นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็อาจใช้ข้อมูลนี้ได้เช่นกัน แม้ว่ากลุ่มผู้ใช้ดังกล่าวนี้จะไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของศูนย์ฯ ก็ตาม ทั้งนี้ หากศูนย์ฯ มีทรัพยากรที่เพียงพอ ศูนย์ฯ อาจพิจารณาวางเป้าหมายถึงการทำฉากทัศน์อนาคต (SCENARIO) เพื่อให้ข้อมูลของพวกเขาสามารถนำมาวิเคราะห์ให้เห็นถึงสถานการณ์ในระยะยาวมากขึ้น

 

ในการเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อการประเมินค่าคะแนนความเสี่ยง  ศูนย์ฯ มักจะพบประเด็นสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการในทันทีทันใด อาทิ ในกรณีที่การชุมนุม ณ ที่ใดที่หนึ่ง กำลังยกระดับเข้าสู่สถานการณ์ที่รุนแรง และศูนย์ฯ เห็นว่าหน่วยงานตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องให้ความสำคัญกรณีนั้นเป็นพิเศษ  ในสถานการณ์เช่นนี้ ศูนย์ฯ มีกลไกที่จะส่งต่อ การแจ้งเตือนเพื่อการตอบสนองโดยฉับพลัน ไปยังหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อขอให้ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มที่มีศักยภาพได้เริ่มต้นแทรกแซงเหตุการณ์ หรือปฏิบัติการบางอย่างในทันทีทันใด (เช่น ผู้นำการชุมนุม / นักปฏิบัติการเพื่อสันติ ที่สามารถแทรกแซงเหตุการณ์เพื่อยุติความรุนแรงได้ / หน่วยงานที่มีหน้าที่ตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ / เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่การรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นต้น)

 

ทั้งนี้ ด้วยบริบทของสถานการณ์ทางการเมืองที่มีความอ่อนไหว ศูนย์ฯ อาจพิจารณาสงวนข้อมูลบางส่วนที่ใช้ในการประเมินค่าคะแนนความเสี่ยงไว้ และเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนเท่าที่จำเป็น แม้ว่าการดำเนินการเช่นนี้จะไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักของระบบก็ตาม ทว่า ค่าคะแนนความเสี่ยงที่เผยแพร่สู่สาธารณะนี้จะช่วยให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความเสี่ยงที่เป็นไปได้และสามารถดูแลความปลอดภัยของตนเองได้ดียิ่งขึ้น  อย่างไรก็ตาม ศูนย์ฯ ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากนัก และอาจมองว่ายังไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อมากเท่าที่ควร
แม้ว่าศูนย์ฯ ได้ออกแบบระบบนี้เพื่อการติดตามการชุมนุมและเฝ้าระวังสถานการณ์ความเสี่ยงต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้น ณ กรุงเทพมหานครเมื่อช่วงต้นปีพ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาก็ตาม ทว่าระบบนี้น่าจะสามารถใช้เพื่อการติดตามการชุมนุมและเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่นอกเขตกรุงเทพมหานครได้เช่นเดียวกัน โดยทางคณะทำงานของศูนย์ฯ กำลังค้นหาแนวทางเพื่อสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังฯ ในพื้นที่ต่างจังหวัด ซึ่งแนวทางที่จะเชื่อมประสานความร่วมมือผ่านมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในต่างจังหวัดนั้น  มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง[1] นักปฏิบัติการเพื่อสันติ ในที่นี้ หมายถึงเครือข่ายภาคประชาชน ที่มักเข้าแทรกแซงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงและทำหน้าที่เจรจาต่อรองในสถานการณ์ที่ตึงเครียด ส่วนกลุ่มชุมนุมหมายถึงผู้นำการชุมนุมแต่ละครั้งหรือในแต่ละพื้นที่

  Objectives

Coalition Center for Thailand Violence Watch - CCTVW   began with
a group of volunteers based at Chulalongkorn University monitoring risk of violence at the 14 protest sites in Bangkok in early 2014. The volunteers had a personal motivation initially: they wanted to better understand the violence and conflict situation in Bangkok. They also believed that if the peace activists had a more systematic evidence-base it would lead to better preparation to reduce violence. CCTVW has devised a risk-scoring methodology that allowed volunteer monitors to produce a systematic assessment of the risk of violence at a protest. As the political situation evolved in 2014, the CCTVW team understood better what their value added could be and has adapted their objectives to respond to a changing situation.

 


The main objective of CCTVW is to empower peace activists and protesters, as well as authorities responsible for the control of protesters, to intervene at protest sites in order to avoid confrontation and de-escalate tension that could lead to violence[1]. Weekly risk reports provide these actors with an overall risk score for each protest as well as risk scores on particular aspects of each protest (see the list of indicators below). This information allows them to intervene more effectively in disputes and in protest planning, steering future protests away from potential violence. The military and the police may also look at this information, though they are not the primary audience for CCTVW. If there are sufficient resources, CCTVW may also consider running targeted scenario-planning workshops based on longer-term analysis of their data.

 

In their collection of risk scores, the CCTVW team often encounters information that requires immediate action, such as a protest that has turned violent and requires attention from emergency services. In these situations, CCTVW has a mechanism for issuing a targeted alert to request a specific action from actors who can intervene immediately (protest leaders / peace activists to call off violence, emergency services to attend to victims; police to restore order, etc).

 Depending on the political situation, CCTVW may also make (some) information on risk scores publicly available. Although this is not the primary objective of the system, the risk scores can help the general public manage their own safety and be more aware of possible risks. However, CCTVW is not well known and may not be seen as a credible source of information by the public.

 
CCTVW designed its system to monitor protests in Bangkok. However, the system is equally applicable to urban areas outside of Bangkok. The team is exploring ways to establish a network of volunteer monitors outside Bangkok, particularly through other universities.

 [1] Peace activists refer to the citizen network that often intervene to prevent violence and negotiate tense situations. Protesters refer to the leaders at each flashmob / protest site.