หน้าแรก- พ.อ.วิพุธ  แสงเงินอ่อน รอง ผบ.รร.กสร.ศสร. และคณะเข้าพบ อธิการบดี รองคณะบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เพื่อความสัมพันธ์     ระหว่างหน่วยงาน และขอรับการสนับสนุนวิทยากร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับ ครู อาจารย์   รร.กสร.ศสร. เรื่อง "การทำวิจัยในชั้นเรียน"     ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  เมื่อ วันที่ ๑ เม.ย.๕๙
- สกศ.รร.กสร.ศสร. ประชุมติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี พ.อ.เกษม  ตราชู  ผอ.สกศ.รร.กสร.ศสร. เป็นประธาน   การประชุม เมื่อ วันที่ ๒๓ มี.ค.๕๙

- การประชุมเตรียมการฝึกอบรม  หลักสูตร ผบ.มว.อส.รุ่นที่ ๔๓ และเตรียมการเปิดการศึกษาหลักสูตรนายสิบอาววุโส   ผ่านสื่อ               อิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๑ โดยมี พ.อ.วิพุธ  แสงเงินอ่อน รอง ผบ.รร.กสร.ศสร.  เป็นประธานการประชุม ณ     เมื่อ วันที่ ๒๒ มี.ค.๕๙


Comments