ประกาศรายชื่อ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (รุ่น 7)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ 
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์
อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 รุ่นที่ 7

ห้องสอบ 23920 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา
สอบวันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558
เวลาสอบ 9.00 - 11.00 น สัมภาษณ์ 11.00 - 12.00น.
ลำดับลำดับที่นั่งเลขที่สมัครชื่อ-นามสกุล
1ICT01ICT01-012015-0174นายกรัณฑ์ฤทธิรงค์
2ICT02ICT01-012015-0175นายกฤษดากรีวิทย์
3ICT03ICT01-012015-0176นายเกษมสันต์เล็กสกุล
4ICT04ICT01-012015-0177นายเฉลิมชัยแซ่สื่อ
5ICT05ICT01-012015-0178นายชยังกูรวรัญญาณ
6ICT06ICT01-012015-0179นายชานนท์เล็กรัตน์
7ICT07ICT01-012015-0180นายทรงพลเพียรเป็นนิตย์
8ICT08ICT01-012015-0181นายธนกฤตชูนิจธนกุล
9ICT09ICT01-012015-0182นายธิเบตปุ่นสกุล
10ICT10ICT01-012015-0183นายธีรศักดิ์ศรีเงินยวง
11ICT11ICT01-012015-0184นายนพรัต์ผลเวช
12ICT12ICT01-012015-0185นางสาวนิฏยาควรบำรุง
13ICT13ICT01-012015-0186นางสาวนุศราบัวชี
14ICT14ICT01-012015-0187นายบัลลังก์สุดจิตร์
15ICT15ICT01-012015-0188นายปริพัฒน์ปัทมรีย์
16ICT16ICT01-012015-0189นายปรีชาสุดประเสริฐ
17ICT17ICT01-012015-0190นายปัญญาแสงทอง
18ICT18ICT01-012015-0190นางสาวปาริฉัตรดีประเสริฐ
19ICT19ICT01-012015-0192นายโปรดเกล้าเขียวมณี
20ICT20ICT01-012015-0193นายพงศกรมุสิกะปาน
21ICT21ICT01-012015-0194นายพงศธรเขินอำนวย
22ICT22ICT01-012015-0195นายพงศ์พัทธ์แสงลำไย
23ICT23ICT01-012015-0196นางสาวพรทิพย์ผาติเสนะ
24ICT24ICT01-012015-0197นายพัชรเวทแซ่จ๊ะ
25ICT25ICT01-012015-0198นายภคินชูนิจธนกุล
26ICT26ICT01-012015-0199นางสาวภัสสรจันเสน
27ICT27ICT01-012015-0200นายภาณุพันธ์อวยชัย
28ICT28ICT01-012015-0201นางสาวภาวินีขุนหารกิ่ง
29ICT29ICT01-012015-0202นางสาวมนต์นภาศรีหราช
30ICT30ICT01-012015-0203นางสาวมนธิราสีม่วงพันธุ์
31ICT31ICT01-012015-0204นายยศพรเมฆพยัพ
32ICT32ICT01-012015-0205นายโยธินชาติวีระธรรม
33ICT33ICT01-012015-0206นางสาวระวิวรรณนาคสัมฤทธิ์
34ICT34ICT01-012015-0207นางสาวรุ่งนภากนกงาม
35ICT35ICT01-012015-0208นายลภดลวิโรจน์ชัยกุล
36ICT36ICT01-012015-0209นางสาวลลิตาหมีแรต
37ICT37ICT01-012015-0210นางสาววรรณวิสาไทยฉาย
38ICT38ICT01-012015-0211นายวรายุทธสัมฤทธิ์เรืองแส
39ICT39ICT01-012015-0212นางสาวเวรุวรรณสุวรรณศรี
40ICT40ICT01-012015-0213นายศราวุธชุมพิศ
41ICT41ICT01-012015-0214นายศุภกิจสินธุสุวรรณ
42ICT42ICT01-012015-0215นายสันติมีงามดี
43ICT43ICT01-012015-0216นายสันติภาพบุญศรี
44ICT44ICT01-012015-0217นางสาวสาวิตรีบรเพ็ชร
45ICT45ICT01-012015-0218นายสิวาวิริยะเกียรติกุล
46ICT46ICT01-012015-0219นางสาวสุรีรัตน์ไพศาล
47ICT47ICT01-012015-0220นางสาวอภิชญาองครักษ์
48ICT48ICT01-012015-0221นางสาวอรทัยใบศิลา
49ICT49ICT01-012015-0222นายอวศินธ์ศิริวิชยาภรณ์
Comments