ประกาศรายชื่อ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (รุ่น 5)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ 
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 รุ่นที่ 5

ห้องสอบ 304,305 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3
สอบวันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558
สอบข้อเขียน 09.00 - 11.00น. สัมภาษณ์ 11.00 - 12.00น.

ลำดับที่ลำดับที่นั่งเลขที่สมัครชื่อ-นามสกุล
1ICT-01ICT01-012015-0096นายกริณฑ์ฤทธิรงค์
2ICT-02ICT01-012015-0097นายกฤษฏาก้อนแก้ว
3ICT-03ICT01-012015-0098นายกฤษณ์ตั้งคารวกุล
4ICT-04ICT01-012015-0099นางสาวกวินนาควรรับส่วน
5ICT-05ICT01-012015-0100นางสาวกัญญารัตน์วงษานุทัศน์
6ICT-06ICT01-012015-0101นางสาวกัณธิมากิจมณี
7ICT-07ICT01-012015-0102นายการ์ดจันสายทอง
8ICT-08ICT01-012015-0103นายจารุทรรศน์พัฒน์พันธ์ชัย
9ICT-09ICT01-012015-0104นางสาวชญาณีศรีชูวงศ์
10ICT-10ICT01-012015-0105นายชยังกรูวรัญญาณ
11ICT-11ICT01-012015-0106นางสาวฐิติรัตน์ฤกษ์วิธี
12ICT-12ICT01-012015-0107นายณัฐพลวิริยะกุล
13ICT-13ICT01-012015-0108นางสาวณิชารีย์ธงวาด
14ICT-14ICT01-012015-0109นายตุรีย์ดำรงกิจชัยพร
15ICT-15ICT01-012015-0110นายทศพรลาเถิน
16ICT-16ICT01-012015-0111นายทศพลสุขใจ
17ICT-17ICT01-012015-0112นายธงชัยเพียรรักษ์
18ICT-18ICT01-012015-0113นายธนกฤตชูนิจธนกุล
19ICT-19ICT01-012015-0114นายธนวัฒน์อินทร์นอก
20ICT-20ICT01-012015-0115นายธเนตรสุขราชกิจ
21ICT-21ICT01-012015-0116นายธีรวัฒน์บุดสงกา
22ICT-22ICT01-012015-0117นายนวพลเนตรจินดา
23ICT-23ICT01-012015-0118นางสาวนุชนาฏกาลกัญจะ
24ICT-24ICT01-012015-0119นางสาวปภาพรฤกษ์กมล
25ICT-25ICT01-012015-0120นางสาวปาริสาบุญรอด
26ICT-26ICT01-012015-0121นายพงศธรเขินอำนวย
27ICT-27ICT01-012015-0122นายพรทิพย์ผาติเสนะ
28ICT-28ICT01-012015-0123นายพิสุทธิ์โกสยะมาศ
29ICT-29ICT01-012015-0124นางสาวไพจิตรีนวลเกลี้ยว
30ICT-30ICT01-012015-0125นายภคินชูนิจธนกุล
31ICT-31ICT01-012015-0126นางสาวภัสสรจันเสน
32ICT-32ICT01-012015-0127นายภาคภูมิปุ้ยไทย
33ICT-33ICT01-012015-0128นางสาวมณฑารัตน์ตรีมงคล
34ICT-34ICT01-012015-0129นางสาวมณทิชาแย้มศรวล
35ICT-35ICT01-012015-0130นางสาวมนต์นภาศรีหราช
36ICT-36ICT01-012015-0131นายรัชชนันท์หลาบมาลา
37ICT-37ICT01-012015-0132นายฤทธิชัยผานาค
38ICT-38ICT01-012015-0133นางสาววริศราไตรสังข์
39ICT-39ICT01-012015-0134นางสาวศศิภรณ์เฉลิมวงศ์วิจิตร
40ICT-40ICT01-012015-0135นายศิวกรแสนคราม
41ICT-41ICT01-012015-0136นายสร้างสรรค์กระตุฤกษ์
42ICT-42ICT01-012015-0137นางสาวสาวิตรีพิพิธกุล
43ICT-43ICT01-012015-0138นางสาวสาวิตรีตรีอินทอง
44ICT-44ICT01-012015-0139นายสำราญวานนท์
45ICT-45ICT01-012015-0140นางสาวสุมณฑาเกษมวิลาศ
46ICT-46ICT01-012015-0141นายสุรวัชสะภาภักดิ์ดี
47ICT-47ICT01-012015-0142นายสุเรวัตรอินทรสุวรรณ์
48ICT-48ICT01-012015-0143นายหัสนัยเตียยะกุล
49ICT-49ICT01-012015-0144นางสาวอรทัยใบศิลา
50ICT-50ICT01-012015-0145นายอริย์ธัชวสุธำรงสวัสดิ์
51ICT-51ICT01-012015-0146นายอังคารไกรสินธุ์
52ICT-52ICT01-012015-0147นางสาวอัญชลีพัฒน์พัฒธ์ชัย
53ICT-53ICT01-012015-0148นายอัฐพลบุญนวน
54ICT-54ICT01-012015-0149นายอานนท์ดิษฐ์จาด
55ICT-55ICT01-012015-0150นายอุกฤษฏ์ทัศมาลี
56ICT-56ICT01-012015-0151นายกัมปนาททิพผล
57ICT-57ICT01-012015-0152นายเกรียงไกรแก้วแสน
58ICT-58ICT01-012015-0153นายธนะโรจน์เจริญพุฒิวัฒน์
59ICT-59ICT01-012015-0154นางสาวนพรัตน์ง้าวไข่น้ำ
60ICT-60ICT01-012015-0155นางสาวพันธนาก้อนเชื้อรัตน์
61ICT-61ICT01-012015-0156นายสุวัจชัยปริญญาพล
Comments