ประกาศรายชื่อ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (รุ่น 6)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ 
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 รุ่นที่ 6

ห้องสอบ 304 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3
สอบวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2558
สอบข้อเขียน 09.00 - 11.00น. สัมภาษณ์ 11.00 - 12.00น

ลำดับลำดับที่นั่งเลขทึ่สมัครชื่อ-นามสกุล
1ICT01ICT01-012015-0157นายกฤษณะบุญสุข
2ICT02ICT01-012015-0158ว่าที่ร้อยตรีหญิงกิตติกานต์ปานอยู่
3ICT03ICT01-012015-0159นางสาวจันทร์เพ็ญสินธเกิด
4ICT04ICT01-012015-0160นายจิรภัทร์ศศิวิมลพิชญ์
5ICT05ICT01-012015-0161นายฉันฑัฐะพลสมัคร
6ICT06ICT01-012015-0061นายณัฐพงศ์สายทอง
7ICT07ICT01-012015-0162นายนุชาทิวาสถาพร
8ICT08ICT01-012015-0163นางสาวรุ้งระวีจันทร์หอม
9ICT09ICT01-012015-0164นางสาววรรณภรณ์แก้วบ้านตรุด
10ICT10ICT01-012015-0165นางสาวศิริญานาคาวงศ์
11ICT11ICT01-012015-0166นางสาวศิริพรเนตรวงศ์
12ICT12ICT01-012015-0167นางสาวศุภักศรสุขประเสริฐ
13ICT13ICT01-012015-0168นางสาวอมรรัตน์บุญเปรม
14ICT14ICT01-012015-0169นายยศวิรุฬห์มณีรัตน์
15ICT15ICT01-012015-0170นายพรศักดิ์โรจนเสถียร
16ICT16ICT01-012015-0171นายประณตสือสายอ่อน
17ICT17ICT01-012015-0172นายธนภาคเชื้อแย้ม

Comments