ประกาศรายชื่อ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (รุ่น 9)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 รุ่นที่ 9

สถานที่สอบ สอบอาคาร 52 ห้อง 52-213 , 52-211 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอบในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 SA-BK-C3-001 นาย จีรวุฒิ บัวย้อย
2 ICT-02 SA-BK-C3-002 นางสาว ชญานิศ รักษา
3 ICT-03 SA-BK-C3-003 นาย ชัยพร ศรีวิตานนท์
4 ICT-04 SA-BK-C3-004 นางสาว ณัฎฐณิภัค ชูทอง
5 ICT-05 SA-BK-C3-005 นางสาว ณัฐรินทร์ ณ บางช้าง
6 ICT-06 SA-BK-C3-006 นาย ธีระวัฒน์ ย่งกรับ
7 ICT-07 SA-BK-C3-007 นาย ปภาวิชญ์ มุงคุณแสน
8 ICT-08 SA-BK-C3-008 นาย ปราณีต กลั่นบุญ
9 ICT-09 SA-BK-C3-009 นาย ปรีชา โคตะพัฒน์
10 ICT-10 SA-BK-C3-010 นาย ปัฐวี จันทร์สว่าง
11 ICT-11 SA-BK-C3-011 นางสาว แพรวพรรณ นพวงศ์
12 ICT-12 SA-BK-C3-012 นาย ภาณุวัฒน์ รสชุ่ม
13 ICT-13 SA-BK-C3-013 นางสาว เมธาวี วงษ์ไกร
14 ICT-14 SA-BK-C3-014 นาย รัฐชนิพนธ์ ทีปะลา
15 ICT-15 SA-BK-C3-015 นาย วรเมศฐ์ พัฒนพรพิสัย
16 ICT-16 SA-BK-C3-016 นางสาว วราพร ศรีจิ๋ว
17 ICT-17 SA-BK-C3-017 นาย ศิริเดช จันทเกษร
18 ICT-18 SA-BK-C3-018 นาย สุขสวัสดิ์ ตะวะนะ
19 ICT-19 SA-BK-C3-019 นางสาว สุดากาญจน์ ติดตะ
20 ICT-20 SA-BK-C3-020 นาย อนุศิษฐ์ สิงห์นิกร
21 ICT-21 SA-BK-C3-021 นางสาว อริสรา อุดาการ
22 ICT-22 SA-BK-C3-022 นาย ณัฐพล ศาสนกุล
23 ICT-23 SA-BK-C3-023 นาย อิสมาอีล โมฮาเมด อาเมด
24 ICT-24 SA-BK-C3-024 นาย กิติศักดิ์ อดิศรมงคล
25 ICT-25 SA-BK-C3-025 นาย จิรวิทย์ เลิศศิลป์มงคล
26 ICT-26 SA-BK-C3-026 นาย ปริญญา นาทบันลือ
27 ICT-27 SA-BK-C3-027 นางสาว ศิรดา ลายสังข์
28 ICT-28 SA-BK-C3-028 นางสาว อุไรวรรณ วิระวณิชย์ชัย
29 ICT-29 SA-BK-C3-029 นางสาว กรกฎ สะอาด
30 ICT-30 SA-BK-C3-030 นาย กริชเทพ สายทอง
31 ICT-31 SA-BK-C3-031 นาย กฤษณ์ตฤณ บินยานี
32 ICT-32 SA-BK-C3-032 นาย กิชติธัช นราเลิศสุขุมพงศ์
33 ICT-33 SA-BK-C3-033 นาย คมชาญ ตระการไพฑูรย์
34 ICT-34 SA-BK-C3-034 นาย ชลกร   เลิศวไลพงศ์
35 ICT-35 SA-BK-C3-035 นางสาว ชลธิชา พิลึก
36 ICT-36 SA-BK-C3-036 นาย ชวลิต   ฝังฝน
37 ICT-37 SA-BK-C3-037 นางสาว ฐิติชญา ศรีเกษม
38 ICT-38 SA-BK-C3-038 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีธัญญา
39 ICT-39 SA-BK-C3-039 นางสาว นภาพร บัวศรี
40 ICT-40 SA-BK-C3-040 นาย ปฎิพัฒน์ คำสัตย์
41 ICT-41 SA-BK-C3-041 นาย ประกาศิต คำวานิล
42 ICT-42 SA-BK-C3-042 นาย พร้อมพงษ์ ลำภูพินิจพงศ์
43 ICT-43 SA-BK-C3-043 นางสาว พัสราพร เสือเหลือง
44 ICT-44 SA-BK-C3-044 นาย ไพศาล ร่วมสกุล
45 ICT-45 SA-BK-C3-045 นาย ภุมรินทร์ร นาคบาต
46 ICT-46 SA-BK-C3-046 นาย ยุทธนา ตั้นเจริญ
47 ICT-47 SA-BK-C3-047 นาย รณกฤต ทรัพย์สนอง
48 ICT-48 SA-BK-C3-048 นาย วิศว หลักแหลม
49 ICT-49 SA-BK-C3-049 นางสาว ศิริพร หัสดี
50 ICT-50 SA-BK-C3-050 นาย ศุภพงษ์  บวรนันทภาคย์
51 ICT-51 SA-BK-C3-051 นาย สมิทธ์ ทัพประเสริฐ
52 ICT-52 SA-BK-C3-052 นาย สราวุฒิ ม่วงลี
53 ICT-53 SA-BK-C3-053 นาย สิทธิชัย พวงภู่
54 ICT-54 SA-BK-C3-054 นาย อดิศักดิ์ เอกพันธ์
55 ICT-55 SA-BK-C3-055 นาย อนวัช ปาลี
56 ICT-56 SA-BK-C3-056 นาย อเนชา บุญทองดี
57 ICT-57 SA-BK-C3-057 นาย อัฐพล ดวงตา
58 ICT-58 SA-BK-C3-058 นาย อัษฎาวุธ   สาธุธรรม
59 ICT-59 SA-BK-C3-059 นางสาว กิตศิญา ชูช่วยสุวรรณ
60 ICT-60 SA-BK-C3-060 นาย จักรพรรดิ์ มีเหลือ
61 ICT-61 SA-BK-C3-061 นาย ฉันฑัฐะ พลสมัคร
62 ICT-62 SA-BK-C3-062 นาย ไชยปราการ คันธฬิกา
63 ICT-63 SA-BK-C3-063 นาย ทศพร สุวรรณพุ่ม
64 ICT-64 SA-BK-C3-064 นาย ธนวัฒน์ กลิ่นสอน
65 ICT-65 SA-BK-C3-065 นางสาว นันทพร อยู่รอด
66 ICT-66 SA-BK-C3-066 นาย ปกรณ์ วัฒนวิจิตร
67 ICT-67 SA-BK-C3-067 นาย ประสิทธิพงษ์ คำป้อง
68 ICT-68 SA-BK-C3-068 นาย ปรัชญ์นินทร์ พูลสวัสดิ์
69 ICT-69 SA-BK-C3-069 นาย พิสิษฐ์ แน่งน้อย
70 ICT-70 SA-BK-C3-070 นาย ยุทธพงษ์ ผิวเพ็ง
Comments