ประกาศรายชื่อ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (รุ่น 8)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ 
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 รุ่นที่ 8

ห้องสอบ 304 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3
สอบวันอังคารที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ

ลำดับที่นั่ง

เลขที่สมัคร

 

ชื่อ

นามสกุล

1

ICT01

ICT01-012015-0223

นางสาว

ชมภูนุช

โสมะวงค์

2

ICT02

ICT01-012015-0224

นาย

ธีรวุฒิ

ชัยจิรารักษ์

3

ICT03

ICT01-012015-0225

นาย

นิวัฒน์

บัวเงิน

4

ICT04

ICT01-012015-0226

นาย

ปรเมษฐ์

นิธากร

5

ICT05

ICT01-012015-0227

นาย

พลากร

โพธิ์ขี

6

ICT06

ICT01-012015-0228

นาย

ภานุพงศ์

ยงกำลัง

7

ICT07

ICT01-012015-0229

นางสาว

เมธาวี

ไกรณรงค์

8

ICT08

ICT01-012015-0230

นางสาว

ศุภนิดา

นวลระออง

9

ICT09

ICT01-012015-0231

นาย

สิทธิเดช

ยอดเยี่ยม

10

ICT10

ICT01-012015-0232

นางสาว

สุดารัตน์

วรเวทวิชัย

11

ICT11

ICT01-012015-0233

นาย

อนุพงค์

คงสระ

Comments