ประกาศรายชื่อ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (รุ่น 4)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 รุ่นที่ 4

ห้องสอบ 304 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3
สอบวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สอบข้อเขียน 09.00 - 11.00น. สัมภาษณ์ 11.00 - 12.00น.

ลำดับที่ ลำดับที่นั่ง เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ICT-01
ICT-02
ICT-03
ICT-04
ICT-05
ICT-06
ICT-07
ICT-08
ICT-09
ICT-10
ICT-11
ICT01-012015-0085
ICT01-012015-0086
ICT01-012015-0087
ICT01-012015-0088
ICT01-012015-0089
ICT01-012015-0090
ICT01-012015-0091
ICT01-012015-0092
ICT01-012015-0093
ICT01-012015-0094
ICT01-012015-0095
นายวสันต์ เซ็นเสถียร
นายกรธัช วรรณกุล
นายวีรวงศ์ จิรภาส
นางสาวณิชาพัฒน์ ใจอาษา
นายณพงศ์ วรรณพิรุณ
นางสาวปาริฉัตร กิมสือ
นางจิราพร ธัญญประเสริฐกุล
นางสาวภัทราพร วิสูตรสุวรรณ
นายศิริพงศ์ ฝอยทอง
นายจันตพงษ์ บุตรลักษณ์
นางสาววิลาวัฒย์ สุดชี