ประกาศรายชื่อ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (รุ่น 3)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 รุ่นที่ 3

ห้องสอบ 304 , 305 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3
สอบวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สอบข้อเขียน 09.00 - 11.00น. สัมภาษณ์ 11.00 - 12.00น.

ลำดับที่ ลำดับที่นั่ง เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
ICT-01
ICT-02
ICT-03
ICT-04
ICT-05
ICT-06
ICT-07
ICT-08
ICT-09
ICT-10
ICT-11
ICT-12
ICT-13
ICT-14
ICT-15
ICT-16
ICT-17
ICT-18
ICT-19
ICT-20
ICT-21
ICT-22
ICT-23
ICT-24
ICT-25
ICT-26
ICT-27
ICT-28
ICT-29
ICT-30
ICT-31
ICT-32
ICT-33
ICT-34
ICT-35
ICT-36
ICT-37
ICT-38
ICT-39
ICT-40
ICT-41
ICT-42
ICT-43
ICT-44
ICT01-012015-0041
ICT01-012015-0042
ICT01-012015-0043
ICT01-012015-0044
ICT01-012015-0045
ICT01-012015-0046
ICT01-012015-0047
ICT01-012015-0048
ICT01-012015-0049
ICT01-012015-0050
ICT01-012015-0051
ICT01-012015-0052
ICT01-012015-0053
ICT01-012015-0054
ICT01-012015-0055
ICT01-012015-0056
ICT01-012015-0057
ICT01-012015-0058
ICT01-012015-0059
ICT01-012015-0060
ICT01-012015-0061
ICT01-012015-0062
ICT01-012015-0063
ICT01-012015-0064
ICT01-012015-0065
ICT01-012015-0066
ICT01-012015-0067
ICT01-012015-0068
ICT01-012015-0069
ICT01-012015-0070
ICT01-012015-0071
ICT01-012015-0072
ICT01-012015-0073
ICT01-012015-0074
ICT01-012015-0075
ICT01-012015-0076
ICT01-012015-0077
ICT01-012015-0078
ICT01-012015-0079
ICT01-012015-0080
ICT01-012015-0081
ICT01-012015-0082
ICT01-012015-0083
ICT01-012015-0084
นายวโรชา ชัยชนะ
นายณัฐพล ธนเชวงสกุล
นายเทพพิทักษ์ เผ่าชัย
นางสาวรัตติกานต์ วิบูลย์พานิช
นายเตมีย์ ช่วยชูวงศ์
นางสาวสรณ์สิริ วีระพันธ์
นางสาวกุณฑล กระบวนรัตน์
นายสันตืชัย อินหาดกรวด
นายวัชร พิชยนันท์
นายมนตรี รักธรรม
นางสาวไข่มุก สรรพวุธ
นายสดุดี สุวรส
นายธนเดช สินสุวงค์
นางสาวฐิติมา ศักดิ์ดี
นายกฤษ ศรีมานนท์
นายวรเวก เชื้อทอง
นางสาวธัญนันท์ กระดาษ
นางณิชาพร ชื่อสุธรรม
นายณัฐพงศ์ เหลืองนฤดม
นางสาวอัญมณี พีรวณิชสกุล
นายณัฐพงศ์ สายทอง
นางสาวสุรีย์พร สาตะเสน
นายนัฐพงษ์ แก้วประไพ
นายนคร พุทธรัตน์
นายสุชาติ กล่ำพิมาย
นางสาวพัชรินทร์ ส่วยสิน
นายชัยวัฒน์ ยะปัญญา
นายเอกพันธ์ งามสินทรัพย์กุล
นายปรัชญา นาพิมาย
นางสาวอัจณา พรมสวนา
นายณัฐพล ห่อไธสง
นางสาวจิรวรรณ เหล่าเจริญ
นางสาวหยาดฝน วาเพ็ชร
นายประสพลาภ ทองมาเอ็ง
นางสาวทิพย์วรรณ ตันสงวน
นางสาวเพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์
นายอภิชิต เทียมเมือง
นายณัฎฐ์สิทธิ แก้วสังหาร
นายประจักร สายดวงติ๊บ
นางสาวพูลศิริ วิใจยา
นางสาวปราวีณา ทำสวย
นายธนชัย ทะแยแก้ว
นายวัชร นครวงค์
นางสาวกมลทิพย์ เทพแก้ว
Comments