ประกาศรายชื่อ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (รุ่น 16)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 รุ่นที่ 16

สถานที่สอบ เลขลำดับที่ 1 ถีง 30 สอบอาคาร 52 ห้อง 52-211คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
                    เลขลำดับที่ 31 ถีง 52 สอบอาคาร 52 ห้อง 52-213 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เลขลำดับที่ 53-82 สอบอาคาร 44 ห้อง 44-702 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอบในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561 เวลา 9.00 - 16.00 น.

(เลขลำดับที่ 1 ถีง 30 สอบอาคาร 52 ห้อง 52-211 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีรายชื่อดังนี้)
ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 SA-BKK-C3-237 นาย กิตติพงษ์ สูญสิ้นภัย
2 ICT-02 SA-BKK-C3-238 นาย จักรกฤษณ์ ชลประเสริฐ
3 ICT-03 SA-BKK-C3-239 น.ส เจนจิรา ชื่นสุวรรณ
4 ICT-04 SA-BKK-C3-240 นาย ชยดล บังนาชาติ
5 ICT-05 SA-BKK-C3-241 นาย ไชยพร ก๋งเกษม
6 ICT-06 SA-BKK-C3-242 นาย ณัฐพงษ์ ทองกล่อมศรี
7 ICT-07 SA-BKK-C3-243 นาย ณัฐพล สินพล
8 ICT-08 SA-BKK-C3-244 น.ส ณัฐภา คงแสงพรหม
9 ICT-09 SA-BKK-C3-245 น.ส ธมลวรรณ สีมาวิจัย
10 ICT-10 SA-BKK-C3-246 นาย นนทพันธ์ ภักดีศิริพงศ์
11 ICT-11 SA-BKK-C3-247 นาย ณัฐภัทร อยู่เย็น
12 ICT-12 SA-BKK-C3-248 น.ส พัชราภรณ์ ไชยพิมพ์
13 ICT-13 SA-BKK-C3-249 น.ส ภัทรวรรณ ปั้นจาด
14 ICT-14 SA-BKK-C3-250 น.ส ภาวิดา กิจสาริกรรณ์
15 ICT-15 SA-BKK-C3-251 นาย รัฐศาสตร์ สังสูงเนิน
16 ICT-16 SA-BKK-C3-252 นาย ศักดิ์รินทร์ มิ่งสุวรรณ
17 ICT-17 SA-BKK-C3-253 น.ส ศิริพร ชาวโพธิ์สระ
18 ICT-18 SA-BKK-C3-254 น.ส ศิวราพร ทับไทร
19 ICT-19 SA-BKK-C3-255 นาย สมสง่า ธูปโชติ
20 ICT-20 SA-BKK-C3-256 นาย อดิศร ไชยอุดร
21 ICT-21 SA-BKK-C3-257 นาย กฤษณรงค์ ปิ่นวิไลรัตน์
22 ICT-22 SA-BKK-C3-258 น.ส กัญจน์กวิน กฤชมรกต
23 ICT-23 SA-BKK-C3-259 นาย กัมปนาท เทินสระเกษ
24 ICT-24 SA-BKK-C3-260 น.ส จิราพร หวังเกิดกลาง
25 ICT-25 SA-BKK-C3-261 น.ส เจนจิรา วรรณา
26 ICT-26 SA-BKK-C3-263 นาย ณัฐพงษ์ อยู่เมือง
27 ICT-27 SA-BKK-C3-264 นาย ณัฐวุฒิ สุขปรีเปรม
28 ICT-28 SA-BKK-C3-265 น.ส ดาริกา กันทัง
29 ICT-29 SA-BKK-C3-267 นาย ธีรเชฐ บุษปะบุตร
30 ICT-30 SA-BKK-C3-269 นาย พิพัฒน์ จูประเสริฐพร

     (เลขลำดับที่ 31 ถีง 52 สอบอาคาร 52 ห้อง 52-213 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีรายชื่อดังนี้)
ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำ ชื่อ นามสกุล
31 ICT-31 SA-BKK-C3-270 นาย พีรยุทธ โชติสุวรรณกุล
32 ICT-32 SA-BKK-C3-271 นาย อนุชา ละอองแก้ว
33 ICT-33 SA-BKK-C3-272 น.ส อโรชา ศรีฑา
34 ICT-34 SA-BKK-C3-274 นาย ปิยะพงษ์ กล่อมอู่
35 ICT-35 SA-BKK-C3-275 น.ส รชยา ร่วมสกุล
36 ICT-36 SA-BKK-C3-277 นาย สหรัถ วานิจจะกูล
37 ICT-37 SA-BKK-C3-278 นาย อาทิตย์ อาศัยราษฏร์
38 ICT-38  SA-BKK-C3-406 นาย กฤษฎา สุวรรณสิงห์
39 ICT-39 SA-BKK-C3-407 นาย กสิณพจน์ ทองแสง
40 ICT-40 SA-BKK-C3-408 นาย คำรณ วิมลพันธ์
41 ICT-41 SA-BKK-C3-409 นาย เฉลิมศักดิ์ โฉมฉาย
42 ICT-42 SA-BKK-C3-410 น.ส ชุติกาญจน์ พวงมาลีประดับ
43 ICT-43 SA-BKK-C3-411 น.ส ธิดารัตน์ นามวงศรี
44 ICT-44 SA-BKK-C3-412 นาย นพกร โสมภีร์
45 ICT-45 SA-BKK-C3-413 นาย นฤสรณ์ บุปผาโรจน์
46 ICT-46 SA-BKK-C3-414 นาย นิติพงศ์ หอมจันทร์
47 ICT-47 SA-BKK-C3-415 นาย วัชรพล อ่อนพันธ์
48 ICT-48 SA-BKK-C3-416 นาย ศุภกร คงอุดมทรัพย์
49 ICT-49 SA-BKK-C3-417 นาย ศุภวิชญ์ หมู่เจริญทรัพย์
50 ICT-50 SA-BKK-C3-418 น.ส สุวรรณี ทองอ่วมใหญ่
51 ICT-51 SA-BKK-C3-419 น.ส อภิญญา แจ่มรัตนกุล
52 ICT-52 SA-BKK-C3-420 น.ส นิภาดา ไชยนาเมือง

(เลขลำดับที่ 53-82 สอบอาคาร 44 ห้อง 44-702 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำ ชื่อ นามสกุล
53 ICT-53 SA-BKK-C3-421 น.ส กชพร มันทรานนท์
54 ICT-54 SA-BKK-C3-422 น.ส กรชนก กิจนิยม
55 ICT-55 SA-BKK-C3-423 นาย กฤษดา พิพัฒน์กุลโสทร
56 ICT-56 SA-BKK-C3-424 น.ส จุไรพร รุ่งทิม
57 ICT-57 SA-BKK-C3-425 น.ส เจนจิรา ซ่อนกลิ่น
58 ICT-58 SA-BKK-C3-426 นาย ฉัตรมงคล อิ่มเย็น
59 ICT-59 SA-BKK-C3-427 น.ส ชลธิชา อรุณนิติรักษ์
60 ICT-60 SA-BKK-C3-428 น.ส ชลธิชา กันบัว
61 ICT-61 SA-BKK-C3-429 น.ส ชลิดา เจริญสุข
62 ICT-62 SA-BKK-C3-430 น.ส ชุติพันธุ์ วอนเบ้า
63 ICT-63 SA-BKK-C3-431 นาย ณัฐวุฒิ อุณหเลขกะ
64 ICT-64 SA-BKK-C3-432 นาย ณัฐิวุฒิ ศรีโหมด
65 ICT-65 SA-BKK-C3-433 นาย ทรงพล นันทวัฒน์สิริ
66 ICT-66 SA-BKK-C3-434 นาย ทรงยศ เกิดกมลคุปต์
67 ICT-67 SA-BKK-C3-435 นาย ธนบดี พนมสารนรินทร์
68 ICT-68 SA-BKK-C3-436 นาย ธนวัฒน์ นิยมสินธุ์
69 ICT-69 SA-BKK-C3-437 น.ส ธัญญารัตน์ วีระวรเวท
70 ICT-70 SA-BKK-C3-438 นาย ธีรวัชร์ อิทธิจางสกุลชัย
71 ICT-71 SA-BKK-C3-439 น.ส นงนภัส ด้วงเปีย
72 ICT-72 SA-BKK-C3-440 นาย ปธานิน อิสสระ
73 ICT-73 SA-BKK-C3-441 นาย ปรเมศ ซอมัน
74 ICT-74 SA-BKK-C3-442 นาย ประวิตร สุหงษา
75 ICT-75 SA-BKK-C3-443 นาย ปริญญาวัตร์ ศรีสวัสดิ์
76 ICT-76 SA-BKK-C3-444 นาย พงศกร ศุภเดชวัฒน์
77 ICT-77 SA-BKK-C3-445 นาย ยุทธเกียรติ กิ่งพุ่ม
78 ICT-78 SA-BKK-C3-446 นาย โรจนัสถ์ หอมขจร
79 ICT-79 SA-BKK-C3-447 นาย วงศธร บุญเปี่ยม
80 ICT-80 SA-BKK-C3-448 นาย วัชรากร นิซัน
81 ICT-81 SA-BKK-C3-449 นาย ศิวกร ลาภจิตร
82 ICT-82 SA-BKK-C3-450 นาย ศุภกิตติ์ มณฑา
Comments