ประกาศรายชื่อ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (รุ่น 15)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 รุ่นที่ 15

สถานที่สอบ เลขลำดับที่ 1 ถีง 60 สอบอาคาร 52 ห้อง 52-211 , 52-213 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
เลขลำดับที่ 61-93 สอบอาคาร 44 ห้อง 44-702 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอบในวันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.

(เลขลำดับที่ 1 ถีง 60 สอบอาคาร 52 ห้อง 52-211 , 52-213 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีรายชื่อดังนี้)
ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 SA-BKK-C3-313 น.ส กมลชนก คงทะเวท
2 ICT-02 SA-BKK-C3-314 นาย กฤษฎา บัวอินทร์
3 ICT-03 SA-BKK-C3-315 นาย กฤษดา การเดช
4 ICT-04 SA-BKK-C3-316 น.ส กาญลดา ฐานะดิษกุล
5 ICT-05 SA-BKK-C3-317 น.ส กิ่งแก้ว คำเรือง
6 ICT-06 SA-BKK-C3-318 น.ส กุลนันท์ โสดากุล
7 ICT-07 SA-BKK-C3-319 xxx xxx xxx เคย Subsidize
8 ICT-08 SA-BKK-C3-320 นาย เกื้อกูล ไทยสยาม
9 ICT-09 SA-BKK-C3-321 นาย คุณานนต์ กลิ่นเกษร
10 ICT-10 SA-BKK-C3-322 นาย จักริน เขียวเจริญ
11 ICT-11 SA-BKK-C3-323 นาย จิตติพัฒน์ หาญดิลกเลิศ
12 ICT-12 SA-BKK-C3-324 นาย จิรพัฒน์ จึงสถาปัตย์ชัย
13 ICT-13 SA-BKK-C3-325 น.ส จิรัชยา ฉันสำราญ
14 ICT-14 SA-BKK-C3-326 น.ส จุฑาทิพย์ อินทร์แก้ว
15 ICT-15 SA-BKK-C3-327 น.ส ฉัตรฑริกา บัวผัน
16 ICT-16 SA-BKK-C3-328 น.ส ชมฐิตา เงินสมบัติ
17 ICT-17 SA-BKK-C3-329 นาย ชัยณัฏฐ์ ศิริธนธรรม
18 ICT-18 SA-BKK-C3-330 น.ส โซเดีย สุไลมาน
19 ICT-19 SA-BKK-C3-331 น.ส ฐายิกานี มอญคำ
20 ICT-20 SA-BKK-C3-332 นาย ฐิติธรณ์ สกุลพุทธิไพบูลย์
21 ICT-21 SA-BKK-C3-333 นาย ณัชพล บุญประคอง
22 ICT-22 SA-BKK-C3-334 น.ส ณัฏฐณิชา โตรักษา
23 ICT-23 SA-BKK-C3-335 น.ส ณัฏฐ์พัชร มหารัตนมาลัย
24 ICT-24 SA-BKK-C3-336 น.ส ณัฐธิดา ธนะฤกษ์
25 ICT-25 SA-BKK-C3-337 นาย ณัฐพงษ์ เนตรแสงศรี
26 ICT-26 SA-BKK-C3-338 น.ส ณัฐริกา วงมงคล
27 ICT-27 SA-BKK-C3-339 น.ส ดนุชา ประเทศ
28 ICT-28 SA-BKK-C3-340 นาย เดชา ปัญญารักษ์
29 ICT-29 SA-BKK-C3-341 นาย ถนัดวิทย์ ศิโรลาภ
30 ICT-30 SA-BKK-C3-342 น.ส ทัศวรรณ ร่มวาปี
31 ICT-31 SA-BKK-C3-343 นาย ธนบดี โชติสันต์
32 ICT-32 SA-BKK-C3-344 น.ส ธนาภรณ์ นวลตระกาล
33 ICT-33 SA-BKK-C3-345 นาย ธนิต สิทธิสถิตถาวร
34 ICT-34 SA-BKK-C3-346 นาย ธเนศ จันทร์ไพร
35 ICT-35 SA-BKK-C3-347 นาย ธิติพัทธ์ โพธิ์ศรี
36 ICT-36 SA-BKK-C3-348 น.ส นัทภรณ์ พันธุ์พิพัฒน์กุล
37 ICT-37 SA-BKK-C3-349 นาย นิธิศพงศ์ พลอำนวย
38 ICT-38 SA-BKK-C3-350 นาย บุรณิน เผือกแตง
39 ICT-39 SA-BKK-C3-351 นาย ปกป้อง สังวรกาญจน์
40 ICT-40 SA-BKK-C3-352 นาย ปฏิภาณ ศรีสัจจารักษ์
41 ICT-41 SA-BKK-C3-353 นาย ประเสริฐ แสงเดชะ
42 ICT-42 SA-BKK-C3-354 นาย ปวเรศ วิทยาวงศ์วณิช
43 ICT-43 SA-BKK-C3-355 นาย ปิติกร ทองแซม
44 ICT-44 SA-BKK-C3-356 น.ส ปิยะธิดา เคียนทอง
45 ICT-45 SA-BKK-C3-357 นาย พงศ์พิสุทธิ์ วิริยะกิจสมบูรณ์
46 ICT-46 SA-BKK-C3-358 น.ส พรรณทิวา ทิพยชล
47 ICT-47 SA-BKK-C3-359 น.ส พฤษาพร ขัติยะวงค์
48 ICT-48 SA-BKK-C3-360 นาย พลวัฒน์ พิทักษ์วงศ์ธาดา
49 ICT-49 SA-BKK-C3-361 นาย พลางกูร วัฒนกุล
50 ICT-50 SA-BKK-C3-362 น.ส พิชญานิน ศรีกงพาน
51 ICT-51 SA-BKK-C3-363 นาย ภัควัฒน์ ชมปั้นทอง
52 ICT-52 SA-BKK-C3-364 นาย ภัทรพล พลเยี่ยม
53 ICT-53 SA-BKK-C3-365 นาย ภาณุพัฒน์ ชูทองคำ
54 ICT-54 SA-BKK-C3-366 น.ส มาศร์ศิริ เย็นภักดี
55 ICT-55 SA-BKK-C3-367 น.ส เมวลิน บัววิชัย
56 ICT-56 SA-BKK-C3-368 นาย ยุวพันธน์ อุไรวรรณ
57 ICT-57 SA-BKK-C3-369 น.ส รัชนันท์ สิริอัครกุล
58 ICT-58 SA-BKK-C3-370 นาย วชรพล รอดสังวาลย์
59 ICT-59 SA-BKK-C3-371 นาย วรกานต์ กาญจนานุกูล
60 ICT-60 SA-BKK-C3-372 นาย วรศักดิ์ อินเจิง

(เลขลำดับที่ 61-93 สอบอาคาร 44 ห้อง 44-702 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม)
ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำ ชื่อ นามสกุล
61 ICT-61 SA-BKK-C3-373 น.ส วรัมพร เลาหเธียรประธาน
62 ICT-62 SA-BKK-C3-374 น.ส วลัยลักษณ์ จามิกรณ์
63 ICT-63 SA-BKK-C3-375 นาย วีระเดช ทัดทอง
64 ICT-64 SA-BKK-C3-376 นาย ศรรักษ์ สุตตา
65 ICT-65 SA-BKK-C3-377 นาย ศรุต บุบผาผสม
66 ICT-66 SA-BKK-C3-378 นาย ศาศวัต สิรโกศล
67 ICT-67 SA-BKK-C3-379 น.ส ศิรภัสสร ธนโกเศศ
68 ICT-68 SA-BKK-C3-380 น.ส ศุภิสรา มหาบุณย์
69 ICT-69 SA-BKK-C3-381 น.ส สิริกาญจน์ วันเจริญ
70 ICT-70 SA-BKK-C3-382 น.ส สิริรัตน์ สูงพิมพ์
71 ICT-71 SA-BKK-C3-383 น.ส สุชานันท์ เกียรตินันท์
72 ICT-72 SA-BKK-C3-384 นาย สุตสรณ์ อยู่มาก
73 ICT-73 SA-BKK-C3-385 นาย สุทธิชัย สำราญดี
74 ICT-74 SA-BKK-C3-386 นาย สุทิวัส คำเคลื่อน
75 ICT-75 SA-BKK-C3-387 น.ส สุธินี ชิ้นอักษร
76 ICT-76 SA-BKK-C3-388 น.ส สุภชา สุทธิพันธ์
77 ICT-77 SA-BKK-C3-389 นาย สุเมธ ตันติการุณย์
78 ICT-78 SA-BKK-C3-390 นาย สุเมธ สุริยานนท์
79 ICT-79 SA-BKK-C3-391 นาย เสฏฐวุฒิ ทองคำ
80 ICT-80 SA-BKK-C3-392 นาย เสฎฐวุฒิ โม้ดา
81 ICT-81 SA-BKK-C3-393 น.ส โสภิตา ดวงดาว
82 ICT-82 SA-BKK-C3-394 นาย อดิศักดิ์ บุญมาก
83 ICT-83 SA-BKK-C3-395 น.ส อรณิช ฉั่วสมบูรณ์
84 ICT-84 SA-BKK-C3-396 นาย อามีโร ผิวสว่าง
85 ICT-85 SA-BKK-C3-397 นาย อิทธิวัฒน์ ตันติปิธรรม
86 ICT-86 SA-BKK-C3-398 นาย เจษฎากร บุญปก
87 ICT-87 SA-BKK-C3-399 นาย ชยชัย แซ่พัง
88 ICT-88 SA-BKK-C3-400 นาย ชวิศ เกตุรัตน์กุล
89 ICT-89 SA-BKK-C3-401 นาย นันทวุฒิ ซึ่งพรม
90 ICT-90 SA-BKK-C3-402 นาย วณัฐพงศ์ ประสมศรี
91 ICT-91 SA-BKK-C3-403 นาย ศุภวิชญ์ ศรีชมภู
92 ICT-92 SA-BKK-C3-404 นาย สุรยุทธ หลวงพิทักษ์
93 ICT-93 SA-BKK-C3-405 น.ส อุษณีย์ สิงห์คู่
Comments