ประกาศรายชื่อ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (รุ่น 14)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 รุ่นที่ 14

สถานที่สอบ สอบอาคาร 52 ห้อง 52-211 , 52-213 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอบในวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 SA-BKK-C3-279 น.ส กรรณิกา พิมศรี
2 ICT-02 SA-BKK-C3-280 นาย กัมปนาท รวยสว่างบุญ
3 ICT-03 SA-BKK-C3-281 นาย กิตติภพ รอดยิ้ม
4 ICT-04 SA-BKK-C3-282 น.ส จันทร์ทิพย์ แก้วประโคน
5 ICT-05 SA-BKK-C3-283 น.ส จิราพร แก้วดี
6 ICT-06 SA-BKK-C3-284 น.ส ชิดชนก หลีเกษม
7 ICT-07 SA-BKK-C3-285 นาย ญานภัทร ศักดิ์ภูเขียว
8 ICT-08 SA-BKK-C3-286 น.ส ฐาปนี สุขชื่น
9 ICT-09 SA-BKK-C3-287 นาย ณัฐพงษ์ ชำนาญปืน
10 ICT-10 SA-BKK-C3-288 น.ส ทิพศรัญ เชยโมภักดี
11 ICT-11 SA-BKK-C3-289 น.ส ธนพร นิมิตรพรชัย
12 ICT-12 SA-BKK-C3-290 น.ส ธัญดา เทพธรรม
13 ICT-13 SA-BKK-C3-291 นาย นพรัตน์ โพธิ์จันดี
14 ICT-14 SA-BKK-C3-292 น.ส นิภาดา ไชยนาเมือง
15 ICT-15 SA-BKK-C3-293 น.ส ปนัดดา จันทร์ไพศรี
16 ICT-16 SA-BKK-C3-294 น.ส พรพิมล ไชยกลาง
17 ICT-17 SA-BKK-C3-295 นาย พิสุทธิ์ ไวพิทักษ์วรกุล
18 ICT-18 SA-BKK-C3-296 น.ส เพ็ญพักตร์ บัววัน
19 ICT-19 SA-BKK-C3-297 น.ส ไพลิน ทนงแผลง
20 ICT-20 SA-BKK-C3-298 น.ส เรณู ภูผา
21 ICT-21 SA-BKK-C3-299 นาย วรรณธนวัฒน์ จิตประกอบ
22 ICT-22 SA-BKK-C3-300 นาย วัชรพงษ์ ก้งเส้ง
23 ICT-23 SA-BKK-C3-301 นาย วีรยุทธ โพธิ์ทรง
24 ICT-24 SA-BKK-C3-302 นาย วีระพล เจริญ
25 ICT-25 SA-BKK-C3-303 นาย ศตพร อยู่เทศะ
26 ICT-26 SA-BKK-C3-304 น.ส ศศิวิมล พลเสนา
27 ICT-27 SA-BKK-C3-305 น.ส สายชล พรมประศรี
28 ICT-28 SA-BKK-C3-306 น.ส สายธาร ดีใจ
29 ICT-29 SA-BKK-C3-307 น.ส สุกัญญา สุกระรงคะ
30 ICT-30 SA-BKK-C3-308 น.ส สุพรรษา โค้วเจริญ
31 ICT-31 SA-BKK-C3-309 นาย เสริมศักดิ์ วงศ์จันทร์ตุลา
32 ICT-32 SA-BKK-C3-310 น.ส อมรรัตน์ ธีระกุลพิศุทธิ์
33 ICT-33 SA-BKK-C3-311 น.ส อรวรรณ หนูสมแก้ว
34 ICT-34 SA-BKK-C3-312 น.ส อารียา เรืองปราชญ์
Comments