ประกาศรายชื่อ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (รุ่น 13)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 รุ่นที่ 13

สถานที่สอบ สอบอาคาร 52 ห้อง 52-211 , 52-213 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอบในวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 SA-BKK-C3-230 นาย กนกพล นาคสุวรรณ์
2 ICT-02 SA-BKK-C3-231 นาย กฤษณ์ พิริยะกฤต
3 ICT-03 SA-BKK-C3-232 นาย กฤษณะ กิ่งถา
4 ICT-04 SA-BKK-C3-233 นาย กฤษนะ เหยา
5 ICT-05 SA-BKK-C3-234 น.ส กาญจนา จินตสินธุ์
6 ICT-06 SA-BKK-C3-235 นาย การัณย์ กะลันตะบุตร์
7 ICT-07 SA-BKK-C3-236 นาย กิตติธัช ปรางทอง
8 ICT-08 SA-BKK-C3-237 น.ส เกตษฎา สอนกล้า
9 ICT-09 SA-BKK-C3-238 นาย คณิศร ใจสุทธิ
10 ICT-10 SA-BKK-C3-239 นาย จักรพงษ์ ทองสุข
11 ICT-11 SA-BKK-C3-240 นาย ชนวีร์ แฟงมาก
12 ICT-12 SA-BKK-C3-241 นาย ชนะศักดิ์ สติมั่น
13 ICT-13 SA-BKK-C3-242 น.ส ชนัญชิดา เจริญศรี
14 ICT-14 SA-BKK-C3-243 น.ส ชนิกานต์ สิงหนาทนิติรักษ์
15 ICT-15 SA-BKK-C3-244 นาย ชนินทร์ สิงห์ลอย
16 ICT-16 SA-BKK-C3-245 นาย ชัยวัฒน์ อ้วนโพธิ์กลาง
17 ICT-17 SA-BKK-C3-246 นาย ชานนท์ รัตนีมงคล
18 ICT-18 SA-BKK-C3-247 นาย ชิษณุชา จันทนนท์
19 ICT-19 SA-BKK-C3-248 นาย ฐนกฤตย์ เพิ่มพูล
20 ICT-20 SA-BKK-C3-249 น.ส ณัฐกานต์ เกตุโรจน์
21 ICT-21 SA-BKK-C3-250 น.ส ณัฐณิชา ธูปานันท์
22 ICT-22 SA-BKK-C3-251 นาย ณัฐพล เจียระไนสุขสกุล
23 ICT-23 SA-BKK-C3-252 น.ส ทอรุ้ง อินปนาม
24 ICT-24 SA-BKK-C3-253 นาย ทินกร แสนศรี
25 ICT-25 SA-BKK-C3-254 นาย ธงชัย โพธิ์ไกร
26 ICT-26 SA-BKK-C3-255 นาย ธนภัทร รุ่งฟ้าวัฒนพงศ์
27 ICT-27 SA-BKK-C3-256 น.ส ธนุชชา คูกีรติรัตน์
28 ICT-28 SA-BKK-C3-257 น.ส ธิดารัตน์ สุวรรณรัตน์
29 ICT-29 SA-BKK-C3-258 นาย นพดล ศรีสรรค์
30 ICT-30 SA-BKK-C3-259 นาย นพรัตน์ คงเป็นนิจ
31 ICT-31 SA-BKK-C3-260 น.ส นัฐชนก วงษ์กลัด
32 ICT-32 SA-BKK-C3-261 น.ส นุชสรา ฤกษ์กำยี
33 ICT-33 SA-BKK-C3-262 น.ส ปวีณ สือเจริญ
34 ICT-34 SA-BKK-C3-263 นาย ปิยะณัฐ เลิศศรี
35 ICT-35 SA-BKK-C3-264 น.ส ปิยะมาศ คานพรม
36 ICT-36 SA-BKK-C3-265 นาย พงศธร ตั๋นคำ
37 ICT-37 SA-BKK-C3-266 น.ส พรพรรณ ภาโส
38 ICT-38 SA-BKK-C3-267 น.ส พรรณผกา ตัณตยกุล
39 ICT-39 SA-BKK-C3-268 นาย พิเชษฐ์ โคตรชัยยา
40 ICT-40 SA-BKK-C3-269 นาย พิษณุ ถวิลกิจ
41 ICT-41 SA-BKK-C3-270 นาย เมธี ยุวะเวช
42 ICT-42 SA-BKK-C3-271 นาย ยุทธนา ฟาหลี
43 ICT-43 SA-BKK-C3-272 น.ส วรัญญา จันจุ้ย
44 ICT-44 SA-BKK-C3-273 นาย สถาพร พุกเจริญ
45 ICT-45 SA-BKK-C3-274 น.ส สุมินตรา เนียมแท่น
46 ICT-46 SA-BKK-C3-275 นาย อติกร สุธัมมะ
47 ICT-47 SA-BKK-C3-276 น.ส อรยา สุทธิพงษ์
48 ICT-48 SA-BKK-C3-277 น.ส อารีรัตน์ ศรชัย
49 ICT-49 SA-BKK-C3-278 น.ส นันทินี สุดโททอง
50 ICT-50 SA-BKK-C3-406 นาย ภาคิไนย รัตนพันธ์
Comments