ประกาศรายชื่อ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (รุ่น 12)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 รุ่นที่ 12

สถานที่สอบ สอบอาคาร 52 ห้อง 52-213 , 52-211 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอบในวันอาทิตย์ที่ 26  มีนาคม พ.ศ. 2560 

ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล

1 ICT-01 SA-BK-C3-170 น.ส วิชชุลดา ดวงชาทม
,, 2 ICT-02 SA-BK-C3-171 นาย วิชชุกร ทองขวัญ
,, 3 ICT-03 SA-BK-C3-172 น.ส วิภาพร ฉันทสิทธิกุลชัย
,, 4 ICT-04 SA-BK-C3-173 น.ส วิมลสิริ มาตุรัตน์
,, 5 ICT-05 SA-BK-C3-174 น.ส วีรยา ทะนะลัย
,, 6 ICT-06 SA-BK-C3-175 นาย วุฒฒิภัทร์ เทพสุทิน
,, 7 ICT-07 SA-BK-C3-176 นาย วุฒินันท์ ฑิตธิวงษ์
,, 8 ICT-08 SA-BK-C3-177 น.ส ศวสวรรค์ ศิลา
,, 9 ICT-09 SA-BK-C3-178 น.ส ศิรินันท์ โชติรัตน์
,, 10 ICT-10 SA-BK-C3-179 น.ส ศิรินาฏ วันริโก
,, 11 ICT-11 SA-BK-C3-180 นาย ศิวดล ขัติยะ
,, 12 ICT-12 SA-BK-C3-181 นาย ศุภเดช สิทธิ์ไตร
,, 13 ICT-13 SA-BK-C3-182 นาย สถาพร หุ่นสุข
,, 14 ICT-14 SA-BK-C3-183 นาย สราวุฒิ ภิรมย์รักษ์
,, 15 ICT-15 SA-BK-C3-184 นาย สราพงศ์ สิริเวชพันธุ์
,, 16 ICT-16 SA-BK-C3-185 นาย สิริกร ศิริคะรินทร์
,, 17 ICT-17 SA-BK-C3-186 น.ส สุธินี วงศ์วิริยะชัย
,, 18 ICT-18 SA-BK-C3-187 น.ส สุพัตรา หีตหนู
,, 19 ICT-19 SA-BK-C3-188 นาย สุภกิณห์ ธิวงค์
,, 20 ICT-20 SA-BK-C3-189 น.ส สุมณฑา ลู่สุวรรณเลิศ
,, 21 ICT-21 SA-BK-C3-190 น.ส สุวนันท์ บำรุงศิลป์
,, 22 ICT-22 SA-BK-C3-191 น.ส อมรรัตน์ ช้างพลาย
,, 23 ICT-23 SA-BK-C3-192 น.ส อรทัย อุดมรักษ์
,, 24 ICT-24 SA-BK-C3-193 น.ส อรนี ชูศรี
,, 25 ICT-25 SA-BK-C3-194 นาย อรรถพันธ์ เลี่ยมชาญชัย
,, 26 ICT-26 SA-BK-C3-195 นาย อัครวัฒน์ รุจิกรหิรัณย์
,, 27 ICT-27 SA-BK-C3-196 น.ส อัญชนา จันทร์แบบ
,, 28 ICT-28 SA-BK-C3-197 นาย อุดมกานต์ จันทรานุวัฒน์กุล
,, 29 ICT-29 SA-BK-C3-198 นาย กันตพิชญ์ อนันตศักดิ์
,, 30 ICT-30 SA-BK-C3-199 นาย ศีลวัฒน์ วิศวะโยธานันท์

31 ICT-31 SA-BK-C3-200 นาย ธีธัช ดำสุวรรณ
,, 32 ICT-32 SA-BK-C3-201 นาย กู้เกียรติ วังทะพันธ์
,, 33 ICT-33 SA-BK-C3-202 นาย อุดมทรัพย์ หน่ายคอน
,, 34 ICT-34 SA-BK-C3-203 นาย ปฏิภาณ ดุจติปิยะ
,, 35 ICT-35 SA-BK-C3-204 น.ส วิไลรัตน์ เชวงกฤตยานนท์
,, 36 ICT-36 SA-BK-C3-205 นาย ฉัตรณรงค์ ธงไชย
,, 37 ICT-37 SA-BK-C3-205 น.ส รวิวรรณ ศิลป์สวัสดิ์
,, 38 ICT-38 SA-BK-C3-206 น.ส ทีปพรัตน์ แซ่อึ๊ง
,, 39 ICT-39 SA-BK-C3-207 น.ส นฤมล อ่วมภู่
,, 40 ICT-40 SA-BK-C3-208 น.ส เปรมฤทัย นาคภาวร
,, 41 ICT-41 SA-BK-C3-209 น.ส เกสรา ไทยมอญ
,, 42 ICT-42 SA-BK-C3-211 นาย ปราณธร ล่าโสตร์
,, 43 ICT-43 SA-BK-C3-212 นาย กฤษณ์ สุภัทรพงศ์
,, 44 ICT-44 SA-BK-C3-213 นาย กิตติพันธ์ เจ้ยทอง
,, 45 ICT-45 SA-BK-C3-214 นาย คณิศร อเนกานนท์
,, 46 ICT-46 SA-BK-C3-215 น.ส จิตรัตน์ นวลยงค์
,, 47 ICT-47 SA-BK-C3-216 นาย ณัฏฐกิตติ์ วัฒนพานิช
,, 48 ICT-48 SA-BK-C3-217 นาย ณัฐกร บัวอิ่ม
,, 49 ICT-49 SA-BK-C3-218 น.ส ตฤณ อินทสิทธิ์
,, 50 ICT-50 SA-BK-C3-219 น.ส ปรารถนา พางาม
,, 51 ICT-51 SA-BK-C3-220 นาย พศิน รอดเดช
,, 52 ICT-52 SA-BK-C3-221 นาย ภศิน ปรีชาธนาคุณ
,, 53 ICT-53 SA-BK-C3-222 นาย ภาณวัฒน์ นิลวรรณาภา
,, 54 ICT-54 SA-BK-C3-223 นาย รภัสสิทธิ์ เทพทอง
,, 55 ICT-55 SA-BK-C3-224 น.ส วิลาวัณย์ สุดชี
,, 56 ICT-56 SA-BK-C3-225 นาย ศรันยู เสนานาญ
,, 57 ICT-57 SA-BK-C3-226 น.ส ศศิธร คงสวัสดิ์
,, 58 ICT-58 SA-BK-C3-227 นาย ศุภชัย บัวทอง
,, 59 ICT-59 SA-BK-C3-228 นาย อริยะ ยอยรู้รอบ
,, 60 ICT-60 SA-BK-C3-229 นาย อาณาจักร แก้ววันทา