ประกาศรายชื่อ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (รุ่น 11)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 รุ่นที่ 11

สถานที่สอบ สอบอาคาร 52 ห้อง 52-211 , 52-213 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอบในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 SA-BK-C3-110 นาย กสิชล กล่ำพูล
2 ICT-02 SA-BK-C3-111 น.ส กัลยรัตน์ ยิ่งพูนทรัพย์
3 ICT-03 SA-BK-C3-112 น.ส กัลยาณิน พูนสินบูรณะกุล
4 ICT-04 SA-BK-C3-113 นาย กีรติ บุ้งทอง
5 ICT-05 SA-BK-C3-114 นาย กนต์ธร อินทร์ประสิทธิ์
6 ICT-06 SA-BK-C3-115 น.ส กุลภัสสร์ ภิญโญวุฒิไกร
7 ICT-07 SA-BK-C3-116 นาย โกวิท อภิชัยเสถียรโชติ
8 ICT-08 SA-BK-C3-117 นาย จักรพันธ์ ตติยเจริญสุข
9 ICT-09 SA-BK-C3-118 นาย จักรพันธ์ ตู้ธนบัตร
10 ICT-10 SA-BK-C3-119 น.ส จันทร์จิรา เปลี่ยนไพร
11 ICT-11 SA-BK-C3-120 นาย จิรทีปต์ สุทธิรัตน์
12 ICT-12 SA-BK-C3-121 น.ส จุฑามาศ อึ้งซำ
13 ICT-13 SA-BK-C3-122 น.ส ฉัตรติยา ฉัตรกุศลสกุล
14 ICT-14 SA-BK-C3-123 นาย เฉลิมชัย จินดาประกาย
15 ICT-15 SA-BK-C3-124 น.ส ชนากานต์ เทศนนท์
16 ICT-16 SA-BK-C3-125 น.ส ชนุตรา คัคนางกูล
17 ICT-17 SA-BK-C3-126 นาย ชาติชาย บุญวัชรี
18 ICT-18 SA-BK-C3-127 นาย ฐากูร เตชนวสิน
19 ICT-19 SA-BK-C3-128 น.ส ฐาปนิตตา นาคทรัพย์
20 ICT-20 SA-BK-C3-129 นาย ณพกร สุทธิจิตตานนท์
21 ICT-21 SA-BK-C3-130 นาย ณรงค์ชัย มะเค็ง
22 ICT-22 SA-BK-C3-131 น.ส ณัฐนิช น้อยสะปุ๋ง
23 ICT-23 SA-BK-C3-132 นาย ณัฐภัทร รุจิระยรรยง
24 ICT-24 SA-BK-C3-133 นาย ณัฐวัฒน์ สุภาพ
25 ICT-25 SA-BK-C3-134 น.ส ณิชญาดา โถปาสอน
26 ICT-26 SA-BK-C3-135 น.ส ทวินันท์ กมลเพ็ชร์
27 ICT-27 SA-BK-C3-136 น.ส ทิพย์วาริน ขำสังข์
28 ICT-28 SA-BK-C3-137 นาย ธนกร เหม่งเวหา
29 ICT-29 SA-BK-C3-138 นาย ธนดล ชาญวิวัฒน์
30 ICT-30 SA-BK-C3-139 นาย ธนพงศ์ เนียมจันทร์
31 ICT-31 SA-BK-C3-140 นาย ธนพงษ์ วิเศษวงษา
32 ICT-32 SA-BK-C3-141 นาย ธนพงษ์ สุคนธมาน
33 ICT-33 SA-BK-C3-142 นาย ธนากร สมดุลพาณิชย์
34 ICT-34 SA-BK-C3-143 นาย ธิติวัฒน์ คูรัตนศิลวรชัย
35 ICT-35 SA-BK-C3-144 นาย ธีระยุทธ ประสมบุญ
36 ICT-36 SA-BK-C3-145 น.ส ธีระรัตน์ อรุณรัตน์
37 ICT-37 SA-BK-C3-146 นาย นรากรณ์ พันธุ์ชาตรี
38 ICT-38 SA-BK-C3-147 นาย นรุตม์ แดงสุวรรณ
39 ICT-39 SA-BK-C3-148 น.ส เบญจวรรณ เหลืองอ่อน
40 ICT-40 SA-BK-C3-149 น.ส ปพิชญา กริสแก้ว
41 ICT-41 SA-BK-C3-150 นาย ปัณณรุจน์ นิติรังสีพงษ์
42 ICT-42 SA-BK-C3-151 นาย ปิยภูมิ ลิ่มพัฒนา
43 ICT-43 SA-BK-C3-152 นาย ปุรวิชญ์ ผาเจริญ
44 ICT-44 SA-BK-C3-153 น.ส พจนาถ นาคหรั่ง
45 ICT-45 SA-BK-C3-154 น.ส พรทิพย์ ทศสกุลยิ่งไพศาล
46 ICT-46 SA-BK-C3-155 น.ส พรปวีณ์ คอนจอหอ
47 ICT-47 SA-BK-C3-156 น.ส พรพรรณ รื่นเริง
48 ICT-48 SA-BK-C3-157 นาย พสธร สดมีสี
49 ICT-49 SA-BK-C3-158 น.ส พัชราธร วงศ์อนุสรณ์
50 ICT-50 SA-BK-C3-159 น.ส พิมภิลัย เรือนแปง
51 ICT-51 SA-BK-C3-160 นาย พิมลกิตต์ พิมลกิตติกุล
52 ICT-52 SA-BK-C3-161 นาย พีรพัฒน์ วิริยะภูษิต
53 ICT-53 SA-BK-C3-162 น.ส ภารดี นวลฉวี
54 ICT-54 SA-BK-C3-163 น.ส รัชฎาภรณ์ กูลสันเทียะ
55 ICT-55 SA-BK-C3-164 น.ส รัตนาพร ตั้งสูงเนิน
56 ICT-56 SA-BK-C3-165 น.ส ลลิตา นุ่มนวล
57 ICT-57 SA-BK-C3-166 น.ส วรวรรณ อินทจันทร์
58 ICT-58 SA-BK-C3-167 น.ส วรัญรัตน์ พุกเล็ก
59 ICT-59 SA-BK-C3-168 น.ส วันธกานต์ ศาสตร์เสงี่ยม
60 ICT-60 SA-BK-C3-169 นาย วาสุเทพ วิจิตรอมรเลิศ
Comments