ประกาศรายชื่อ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (รุ่น 10)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3 รุ่นที่ 10

สถานที่สอบ สอบอาคาร 52 ห้อง 52-211 , 52-213 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอบในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 SA-BK-C3-073 นาย ชญาน์ทัต ทรงประไพ
2 ICT-02 SA-BK-C3-074 นางสาว สุมาณี ว่องไววิทยากุล
3 ICT-03 SA-BK-C3-071 นาย สวัสดิ์ชัย วรรณสุศรี
4 ICT-04 SA-BK-C3-007 นาย ปภาวิชญ์ มุงคุณแสน
5 ICT-05 SA-BK-C3-009 นาย ปรีชา โคตะพัฒน์
6 ICT-06 SA-BK-C3-012 นาย ภาณุวัฒน์ รสชุ่ม
7 ICT-07 SA-BK-C3-013 นางสาว เมธาวี วงษ์ไกร
8 ICT-08 SA-BK-C3-014 นาย รัฐชนิพนธ์ ทีปะลา
9 ICT-09 SA-BK-C3-015 นาย วรเมศฐ์ พัฒนพรพิสัย
10 ICT-10 SA-BK-C3-016 นางสาว วราพร ศรีจิ๋ว
11 ICT-11 SA-BK-C3-019 นางสาว สุดากาญจน์ ติดตะ
12 ICT-12 SA-BK-C3-072 นางสาว ทิพากร แสงสุขขา
13 ICT-13 SA-BK-C3-062 นาย ไชยปราการ คันธฬิกา
14 ICT-14 SA-BK-C3-063 นาย ทศพร สุวรรณพุ่ม
15 ICT-15 SA-BK-C3-068 นาย ปรัชญ์นินทร์ พูลสวัสดิ์
16 ICT-16 SA-BK-C3-034 นาย ชลกร   เลิศวไลพงศ์
17 ICT-17 SA-BK-C3-036 นาย ชวลิต   ฝังฝน
18 ICT-18 SA-BK-C3-038 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ศรีธัญญา
19 ICT-19 SA-BK-C3-039 นางสาว นภาพร บัวศรี
20 ICT-20 SA-BK-C3-041 นาย ประกาศิต คำวานิล
21 ICT-21 SA-BK-C3-042 นาย พร้อมพงษ์ ลำภูพินิจพงศ์
22 ICT-22 SA-BK-C3-043 นางสาว พัสราพร เสือเหลือง
23 ICT-23 SA-BK-C3-045 นาย ภุมรินทร์ร นาคบาต
24 ICT-24 SA-BK-C3-046 นาย ยุทธนา ตั้นเจริญ
25 ICT-25 SA-BK-C3-048 นาย วิศว หลักแหลม
26 ICT-26 SA-BK-C3-049 นางสาว ศิริพร หัสดี
27 ICT-27 SA-BK-C3-050 นาย ศุภพงษ์  บวรนันทภาคย์
28 ICT-28 SA-BK-C3-053 นาย สิทธิชัย พวงภู่
29 ICT-29 SA-BK-C3-054 นาย อดิศักดิ์ เอกพันธ์
30 ICT-30 SA-BK-C3-055 นาย อนวัช ปาลี
31 ICT-31 SA-BK-C3-056 นาย อเนชา บุญทองดี
32 ICT-32 SA-BK-C3-057 นาย อัฐพล ดวงตา
33 ICT-33 SA-BK-C3-075 นาย กมลศักดิ์ ภาโสม
34 ICT-34 SA-BK-C3-076 นาย กฤตพรต ทองคำ
35 ICT-35 SA-BK-C3-077 นาย คณาธิป ปั้นจาด
36 ICT-36 SA-BK-C3-078 นางสาว จณิตสตา ไชยสวัสดิ์
37 ICT-37 SA-BK-C3-079 นางสาว จารวี วิหกหาญ
38 ICT-38 SA-BK-C3-080 นาย จารุกิตต์ ตันเฮง
39 ICT-39 SA-BK-C3-081 นางสาว จิดาภา สมบูรณ์การ
40 ICT-40 SA-BK-C3-082 นาย จิรัฐติ สุขสถาน
41 ICT-41 SA-BK-C3-083 นาย ชยพล ยศพล
42 ICT-42 SA-BK-C3-084 นาย เชิดศักดิ์ จุลเจิมศักดิ์
43 ICT-43 SA-BK-C3-085 นาย ดลณชัย เฮืองหล้า
44 ICT-44 SA-BK-C3-086 นาย ธนพล ชัยประสิทธิกุล
45 ICT-45 SA-BK-C3-087 นางสาว ธัญชนิต วรรณโร
46 ICT-46 SA-BK-C3-088 นาย ธัณย์ศรุต นิธิกรสุริวงค์
47 ICT-47 SA-BK-C3-089 นาย ธาตรี เล็กพันธ์พิสุทธิ์
48 ICT-48 SA-BK-C3-090 นาย นพดล ก้อนสุวรรณ
49 ICT-49 SA-BK-C3-091 นางสาว นิตยาภรณ์ จิตต์บุรุษ
50 ICT-50 SA-BK-C3-092 นาย ปฐมพงษ์ ฤทธิชัย
51 ICT-51 SA-BK-C3-093 นางสาว ปนัดดา จันทร์แก
52 ICT-52 SA-BK-C3-094 นางสาว พรรษา อินทร์เพชร
53 ICT-53 SA-BK-C3-095 นาย พีรพงษ์ เวียงคำ
54 ICT-54 SA-BK-C3-096 นางสาว รัตนนารี แก้วเตชะ
55 ICT-55 SA-BK-C3-097 นาย วัฒนา ศรีหมอก
56 ICT-56 SA-BK-C3-098 นาย วิสุทธิ์ สมสาร์
57 ICT-57 SA-BK-C3-099 นางสาว ศศิภาภรณ์ โสรัจจตานนท์
58 ICT-58 SA-BK-C3-100 นาย ศุภกร เรืองวัฒนา
59 ICT-59 SA-BK-C3-101 นาย ศุภกร ทองแจ่ม
60 ICT-60 SA-BK-C3-102 นาย ศุภโชค บุญญะพินิจ
61 ICT-61 SA-BK-C3-103 นาย สุขสันต์ ชัยมาศ
62 ICT-62 SA-BK-C3-104 นาย อภิรักษ์ อุดมศรี
63 ICT-63 SA-BK-C3-105 นาย อรุณ อับดุลราฮิม
64 ICT-64 SA-BK-C3-106 นาย อาชานนท์ เม่นสิน
65 ICT-65 SA-BK-C3-107 นางสาว วรนันทน์ จันทร์อ่อน
66 ICT-66 SA-BK-C3-108 นาย วราลักษณ์ มาลา
67 ICT-67 SA-BK-C3-109 นาย พิชญา บัวบรรจง
Comments