ประกาศรายชื่อ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 4 (รุ่น 1)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา ฮาร์ดแวร์(Hardware) อาชีพ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4
สอบทฤษฏีห้อง 312 สอบปฏิบัติห้อง 52-401/402/407 ชั้น 4 อาคาร 52  ครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 เป็นต้นไป

ลำดับ ลำดับนั่ง เลขที่สอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 HW-C4-0001 นาย เกรียงไกร ไชยชาติ
2 ICT-02 HW-C4-0002 นาย ขันเพชร สุยะจเร
3 ICT-03 HW-C4-0003 นาย จักรพงษ์ สิงห์บุตรา
4 ICT-04 HW-C4-0004 นาย ชนธัญ พิมพ์ครู
5 ICT-05 HW-C4-0005 นาย ชัยวัฒน์ สิวะตรีศรศิลป์
6 ICT-06 HW-C4-0006 นาย เชาวลิตร ชาญกระโทก
7 ICT-07 HW-C4-0007 นาย เทวินทร์ เนื้อทอง
8 ICT-08 HW-C4-0008 นาย นิมิต ยันตะศรี
9 ICT-09 HW-C4-0009 นาย ปัญญา ธรรมพนิตสกุล
10 ICT-10 HW-C4-0010 นาย พงศธร โพธิ์เงิน
11 ICT-11 HW-C4-0011 นาย ยงยุทธ นรินนอก
12 ICT-12 HW-C4-0012 นาย ยุทธนา กลิ่นมาลา
13 ICT-13 HW-C4-0013 นาย ลิขสิทธิ์ ปีบัว
14 ICT-14 HW-C4-0014 นาย วิชัย รักพาณิชมณี
15 ICT-15 HW-C4-0015 นาย สมศักดิ์ หรูพิทักษ์
16 ICT-16 HW-C4-0016 นาย สฤษดิ์ ตัวประเสริฐ
17 ICT-17 HW-C4-0017 นาย สิทธิพงศ์ อมรศิริอาภรณ์
18 ICT-18 HW-C4-0018 นาย สิริพงษ์ เฉลิมโรจน์กุลเดช
19 ICT-19 HW-C4-0019 นาย เสถียรพงษ์ ผุยคำสิงห์
20 ICT-20 HW-C4-0020 นาย อภินันท์ สาระดี
21 ICT-21 HW-C4-0021 นาย ธวัชชัย ชัยภูมิ
Comments