ประกาศรายชื่อ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 3 (รุ่น 8)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา ฮาร์ดแวร์(Hardware) อาชีพ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3
สอบทฤษฏีชั้น 3 ห้อง 52-313 สอบปฏิบัติชั้น 4 ห้อง 401 , 407  อาคาร 52  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-16.00 น

ลำดับ ที่นั่ง เลขที่สอบ คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 HW-BKK-C3-0162 นาย ณัชนพ ทนันต์ชัย
2 ICT-02 HW-BKK-C3-0163 นาย ธนวัฒน์ เอี่ยมวิไล
3 ICT-03 HW-BKK-C3-0164 นาย ธนาคร ยอดพรม
4 ICT-04 HW-BKK-C3-0165 นาย วรวิช นวสุจินดา
5 ICT-05 HW-BKK-C3-0166 นาย ศิวกร แก้วคำ
6 ICT-06 HW-BKK-C3-0167 นาย พันธมิตร บุญสร้อย
7 ICT-07 HW-BKK-C3-0168 นาย ทวีทรัพย์ วิชา
8 ICT-08 HW-BKK-C3-0169 นาย อรรฆพร เล้าเจริญ
9 ICT-09 HW-BKK-C3-0170 นาย นิติพงศ์ โฆษิตวิทย์ศิลป์
10 ICT-10 HW-BKK-C3-0173 นาย ณัฏฐวีร์อร สนธิรักษ์
11 ICT-11 HW-BKK-C3-0174 นาย นิรันดร์ อุดมพาณิชกุล
12 ICT-12 HW-BKK-C3-0175 นาย บุญรัช กุลดิลกวัฒน์
13 ICT-13 HW-BKK-C3-0176 นาย พรเทพ บุญมาก
14 ICT-14 HW-BKK-C3-0177 นาย สมพล      ทองรุณ
15 ICT-15 HW-BKK-C3-0178 นาย ภาณุพงศ์ คัมภิรานนท์
16 ICT-16 HW-BKK-C3-0179 นาย กฤษณ์     ใบเงิน
17 ICT-17 HW-BKK-C3-0180 นาย สุรศักดิ์     แสงจันทร์
18 ICT-18 HW-BKK-C3-0181 นาย วทัญญู ดอกบัว
19 ICT-19 HW-BKK-C3-0182 นาย กฤษดา    อ่อนเปรี้ยว
Comments