ประกาศรายชื่อ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 3 (รุ่น 7)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา ฮาร์ดแวร์(Hardware) อาชีพ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3
สอบทฤษฏีชั้น 3 ห้อง 52-313 สอบปฏิบัติชั้น 4 ห้อง 401 , 407  อาคาร 52  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-16.00 น

ลำดับ ที่นั่ง เลขที่สอบ คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 HW-BKK-C3-0138 นางสาว ณัฐภรณ์ จันทโรดม
2 ICT-02 HW-BKK-C3-0139 นาย รพี สวนมาลัย
3 ICT-03 HW-BKK-C3-0140 นาย ศรรักษ์ ภู่จรัส
4 ICT-04 HW-BKK-C3-0141 นาย สุพจน์ สังเกษคิด
5 ICT-05 HW-BKK-C3-0142 นางสาว เนตรสกาว ตะกรุมวงค์
6 ICT-06 HW-BKK-C3-0143 นางสาว ปาริฉัตร อุ่นทรัพย์
7 ICT-07 HW-BKK-C3-0144 นางสาว เกวลี ชาคำสนธ์
8 ICT-08 HW-BKK-C3-0145 นางสาว ศิริกัลยา แสงกล้า
9 ICT-09 HW-BKK-C3-0146 นางสาว มาติกา สิงหาพันธ์
10 ICT-10 HW-BKK-C3-0147 นางสาว อมรรัตน์ สุพัดวิวัฒนพันธ์
11 ICT-11 HW-BKK-C3-0148 นางสาว นนธิยา เลิศวิวัฒน์กิจ
12 ICT-12 HW-BKK-C3-0149 นางสาว ดวงนภา โอนหอม
13 ICT-13 HW-BKK-C3-0150 นางสาว เนนิตา เลิศวิวัฒน์กิจ
14 ICT-14 HW-BKK-C3-0151 นาย วรายุทธ บัวศรี
15 ICT-15 HW-BKK-C3-0152 นางสาว กานต์สินี บุญมา
16 ICT-16 HW-BKK-C3-0153 นาย ฐิติพันธ์ คำโสภา
17 ICT-17 HW-BKK-C3-0154 นาย เรววัต โสมบัติ
18 ICT-18 HW-BKK-C3-0155 นางสาว พิมพ์รพิฒน์ ขันตีพา
19 ICT-19 HW-BKK-C3-0156 นาย อัษฎาวุฒิ อำนา
20 ICT-20 HW-BKK-C3-0157 นาย ทัตพงษ์ เกตุศรี
21 ICT-21 HW-BKK-C3-0158 นางสาว อิงอร จันทร์แก้ว
22 ICT-22 HW-BKK-C3-0159 นาย จักรพันธ์ นันทวงษ์
23 ICT-23 HW-BKK-C3-0160 นางสาว ศิโรธร เรืองฤทธ์
24 ICT-24 HW-BKK-C3-0161 นาย อนุวัฒน์ เอกปัจชา
25 ICT-25 HW-BKK-C3-0172 นาย ธีราวัชร์ สิริวิมลพงษ์

Comments