ประกาศรายชื่อ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 3 (รุ่น 6)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา ฮาร์ดแวร์(Hardware) อาชีพ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3
สอบทฤษฏีชั้น 3 ห้อง 52-312 สอบปฏิบัติชั้น 4 ห้อง 401 , 407  อาคาร 52  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-16.00 น

ลำดับ ที่นั่ง เลขที่สอบ คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 HW-BKK-C3-0113 นาย พลาธิป ทอสาร
2 ICT-02 HW-BKK-C3-0114 นาย กนกชาติ ธีรานุวัตร
3 ICT-03 HW-BKK-C3-0115 นาย นิติ จันทร์วร
4 ICT-04 HW-BKK-C3-0116 นางสาว ปทุมวดี ยุวนะวนิช
5 ICT-05 HW-BKK-C3-0117 นาย ธีรัตน์ชัย ขจรกิจชโยธร
6 ICT-06 HW-BKK-C3-0118 นาย จิรวัชร ดาวเรือง
7 ICT-07 HW-BKK-C3-0119 นาย จิรโรจน์ สันทัดรัตนวงศ์
8 ICT-08 HW-BKK-C3-0120 นางสาว สุพรรษา ขาวผ่อง
9 ICT-09 HW-BKK-C3-0121 นาย ธนเดช ใจกุย
10 ICT-10 HW-BKK-C3-0122 นาย ปฐมพร เสนาหาญ
11 ICT-11 HW-BKK-C3-0123 นางสาว กานดา อนุพัตร์
12 ICT-12 HW-BKK-C3-0124 นางสาว ชลันธร ยอดเถื่อน
13 ICT-13 HW-BKK-C3-0125 นางสาว บุษกร คำหริ่ม
14 ICT-14 HW-BKK-C3-0126 นาย ณรงค์ธรรศ อภิรักษ์ธนสิน
15 ICT-15 HW-BKK-C3-0127 นาย จิรายุ สีทา
16 ICT-16 HW-BKK-C3-0128 นาย ธีรพงค์ ช้างแก้ว
17 ICT-17 HW-BKK-C3-0129 นาย ปฐมชัย ยางช่วง
18 ICT-18 HW-BKK-C3-0130 นาย เอกภพ ทรัพย์งาม
19 ICT-19 HW-BKK-C3-0131 นาย โชติชวาล ชิณสุข
20 ICT-20 HW-BKK-C3-0132 นาย ภาสกร พลอยจตุโชค
21 ICT-21 HW-BKK-C3-0133 นางสาว ภัทรภา หล้าเวย
22 ICT-22 HW-BKK-C3-0134 นาย สุรกิจ อินทรรัตน์
23 ICT-23 HW-BKK-C3-0135 นาย สันติชัย ไกรโสภา
24 ICT-24 HW-BKK-C3-0136 นาย ศิริชัย ศิลปชัย
25 ICT-25 HW-BKK-C3-0137 นาย ธนพัต คงเกตุ
Comments