ประกาศรายชื่อ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 3 (รุ่น 5)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา ฮาร์ดแวร์(Hardware) อาชีพ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3
สอบทฤษฏีชั้น 3 ห้อง 52-312 สอบปฏิบัติชั้น 4 ห้อง 401 , 407  อาคาร 52  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 9.00-16.00 น

ลำดับ ที่นั่ง เลขที่สอบ คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 HW-BKK-C3-0090 นางสาว ธันย์ชนก ศิริ
2 ICT-02 HW-BKK-C3-0091 นางสาว ณัชชา โพธิ์ศรี
3 ICT-03 HW-BKK-C3-0092 นางสาว วีรยา นิ่มขาว
4 ICT-04 HW-BKK-C3-0093 นาย ภัทรธร ทศราช
5 ICT-05 HW-BKK-C3-0094 นาย ปภณ โน๊ตศิริ
6 ICT-06 HW-BKK-C3-0095 นางสาว รัชกร ใช้สิทธิชัย
7 ICT-07 HW-BKK-C3-0096 นางสาว ธวพร รุ่งเรือง
8 ICT-08 HW-BKK-C3-0097 นาย จารุพงศ์ จันทร์เพ็ญ
9 ICT-09 HW-BKK-C3-0098 นาย จิรวัฒน์ ดีจันทร์
10 ICT-10 HW-BKK-C3-0099 นาย ศุภกฤษ สีมาโสม
11 ICT-11 HW-BKK-C3-0100 นางสาว วาริษา เพียงสุวรรณ
12 ICT-12 HW-BKK-C3-0101 นาย วงศธร หอมระหัด
13 ICT-13 HW-BKK-C3-0102 นาย นนท์ธชัย บ้วนหลี
14 ICT-14 HW-BKK-C3-0103 นาย จตุรงค์ บุญกิจจานุรักษ์
15 ICT-15 HW-BKK-C3-0104 นาย นพรุจ อัมวงษา
16 ICT-16 HW-BKK-C3-0105 นางสาว ชลิดา ปลอดภัย
17 ICT-17 HW-BKK-C3-0106 นาย กรกฤษณ์ ยศธแสน
18 ICT-18 HW-BKK-C3-0107 นาย ปิยภวัฒน์ เจริญวงศ์ชวณิช
19 ICT-19 HW-BKK-C3-0108 นาย สมบัติ สัตบุตร
20 ICT-20 HW-BKK-C3-0109 นาย ธวัชชัย เลนทำมี
21 ICT-21 HW-BKK-C3-0110 นาย ชนินทร์ สร้อยทอง
22 ICT-22 HW-BKK-C3-0111 นาย ณัฐพล มีโชค
23 ICT-23 HW-BKK-C3-0112 นาย ประกาศิต ทับศิริ
24 ICT-24 HW-BKK-C3-0183 นาย ศิวัจน์ เรืองณธีพงศ์Comments