ประกาศรายชื่อ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 3 (รุ่น 4)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา ฮาร์ดแวร์(Hardware) อาชีพ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3
สอบทฤษฏีชั้น 3 ห้อง 52-312 สอบปฏิบัติชั้น 4 ห้อง 401 , 407  อาคาร 52  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.30-16.00 น

ลำดับ ที่นั่ง เลขที่สอบ คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 HW-BKK-C3-0080 นางสาว กมลชนก บุญเสมา
2 ICT-02 HW-BKK-C3-0081 นาย กฤตภาส คงเพชร
3 ICT-03 HW-BKK-C3-0082 นาย นิโรธ งามเลิศ
4 ICT-04 HW-BKK-C3-0084 นาย ภาณุเดช เรือนปัน
5 ICT-05 HW-BKK-C3-0085 นาย วิวัธน์ ศิริไพฑูรย์
6 ICT-06 HW-BKK-C3-0086 นาย อนุรักษ์ สาระปัญญา
7 ICT-07 HW-BKK-C3-0087 นาย อวยชัย แข็งเขตต์กิจ
8 ICT-08 HW-BKK-C3-0088 นาย สายัณห์ ฉายวาส
9 ICT-09 HW-BKK-C3-0089 นาย ทรงวุฒิ เกตุแก้ว
Comments