ประกาศรายชื่อ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 3 (รุ่น 3)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา ฮาร์ดแวร์(Hardware) อาชีพ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3
สอบทฤษฏีชั้น 3 ห้อง 52-313 สอบปฏิบัติชั้น 4 ห้อง 401 , 407  อาคาร 52  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-16.00 น

ลำดับ ที่นั่ง เลขที่สอบ คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 HW-BKK-C3-0032 นาย คมชาญ ม่วงมณี
2 ICT-02 HW-BKK-C3-0039 นาย ธนพล สิริมณีรัตน์
3 ICT-03 HW-BKK-C3-0040 นาย นคเรศ ตั้งจิตทรงถาวร
4 ICT-04 HW-BKK-C3-0045 นาย ภานุพงศ์ ขาวจันทร์
5 ICT-05 HW-BKK-C3-0048 นาย วศิน นันทกิจ
6 ICT-06 HW-BKK-C3-0055 นาย กัมปนาท แดงชาติแท้
7 ICT-07 HW-BKK-C3-0056 นาย กิตติพร เหรียญไกร
8 ICT-08 HW-BKK-C3-0057 นาย กิตติศัพท์ ศรีสวรรค์
9 ICT-09 HW-BKK-C3-0058 นาย ณรงฤทธิ์ ท่าประสาร
10 ICT-10 HW-BKK-C3-0059 นาย ณัชพล มากกุญชร
11 ICT-11 HW-BKK-C3-0060 นางสาว ณัฐณิชา ยางงาม
12 ICT-12 HW-BKK-C3-0061 นาย ทักษ์ดนัย โปทาหนัก
13 ICT-13 HW-BKK-C3-0062 นาย ธนพล สายทอง
14 ICT-14 HW-BKK-C3-0063 นาย ธาวิน ว่องไว
15 ICT-15 HW-BKK-C3-0064 นาย นันทชัย ศรีใส
16 ICT-16 HW-BKK-C3-0065 นาย พชร สุขเจริญลาภ
17 ICT-17 HW-BKK-C3-0066 นาย พีระพล ประไพ
18 ICT-18 HW-BKK-C3-0067 นาย วุฒิชัย ดารารักษ์
19 ICT-19 HW-BKK-C3-0068 นาย ศิระ รักสนิท
20 ICT-20 HW-BKK-C3-0069 นาย ศุภโชค ภูสิงห์
21 ICT-21 HW-BKK-C3-0070 นาย สรนันท์ จุติพล
22 ICT-22 HW-BKK-C3-0071 นาย สิทธิศักดิ์ แสงนุ้ย
23 ICT-23 HW-BKK-C3-0072 นาย สิรภพ ปรางค์จันทร์
24 ICT-24 HW-BKK-C3-0073 นาย อนุเทพ ชื่นชม
25 ICT-25 HW-BKK-C3-0074 นาย ไอยเรศ กิจจาชาญชัยกุล
26 ICT-26 HW-BKK-C3-0075 นาย ชยานนท์ อรรถานิธี
27 ICT-27 HW-BKK-C3-0076 นาย ชาญณรงค์ โลกคำลือ
28 ICT-28 HW-BKK-C3-0077 นาย ณัฏฐกิตติ์ พลเมืองดี
29 ICT-29 HW-BKK-C3-0078 นาย นันทิพงศ์ โสมสง
30 ICT-30 HW-BKK-C3-0079 นาย รณชัย ฮูเจี่ย
Comments