ประกาศรายชื่อ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 3 (รุ่น 2)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา ฮาร์ดแวร์(Hardware) อาชีพ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3
สอบทฤษฏีชั้น 3 ห้อง 52-313 สอบปฏิบัติชั้น 4 ห้อง 401 , 407  อาคาร 52  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-16.00 น

ลำดับ ที่นั่ง เลขที่สอบ คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 HW-BKK-C3-0028 นาย กฤษฎา วงษ์ทิพรัตน์
2 ICT-02 HW-BKK-C3-0029 นาย กิตติ จันทะรักษา
3 ICT-03 HW-BKK-C3-0030 นาย กิตติศักดิ์ ปั้นงาม
4 ICT-04 HW-BKK-C3-0031 นาย ไกรสร จำปากุล
5 ICT-05 HW-BKK-C3-0033 นาย ฉัตรชัย เซี่ยงฉิน
6 ICT-06 HW-BKK-C3-0034 นาย ชัยณรงค์ วรรณไชย
7 ICT-07 HW-BKK-C3-0035 นาย ณัฐกิตต์ สุจิตรานนท์
8 ICT-08 HW-BKK-C3-0036 ว่าที่ ร.ต. ณัฐภัทร อัตเศรณีย์
9 ICT-09 HW-BKK-C3-0037 นาย ณัฐวุฒิ เกิดศิริ
10 ICT-10 HW-BKK-C3-0038 นาย เดชา ธนนาทธนะชน
11 ICT-11 HW-BKK-C3-0041 นาย นเรศร์ ภักดีวงศ์
12 ICT-12 HW-BKK-C3-0042 นาย นิกร บุญเทศ
13 ICT-13 HW-BKK-C3-0043 นาย ปรินทร จันทศร
14 ICT-14 HW-BKK-C3-0044 นาย พงศกร จันทร์กระจ่าง
15 ICT-15 HW-BKK-C3-0046 นางสาว มุกระวี ดีสุ่น
16 ICT-16 HW-BKK-C3-0047 นาย ยศกร ภุมมาลี
17 ICT-17 HW-BKK-C3-0049 นาย วัชชิระ ศิลมั่น
18 ICT-18 HW-BKK-C3-0050 นางสาว วิมาดา ศรีปัญญา
19 ICT-19 HW-BKK-C3-0051 นาย วิศชญกรานต์ ดวงเงิน
20 ICT-20 HW-BKK-C3-0052 ว่าที่รต. อนุกูล วงค์การ
21 ICT-21 HW-BKK-C3-0053 นาย อริยธัช เพิ่มผล
22 ICT-22 HW-BKK-C3-0054 นาย อินทนนท์ เสือชม
Comments