ประกาศรายชื่อ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ 3 (รุ่น 1)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา ฮาร์ดแวร์(Hardware) อาชีพ ผู้ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ คุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3
สอบห้อง 52-401/402/407 ชั้น 4 อาคาร 52  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 เป็นต้นไป

ลำดับ ลำดับที่นั่ง เลขที่สอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 HW-C3-0001 นาย กชกร คนโทครบุรี
2 ICT-02 HW-C3-0002 ว่าที่ ร.ต. กรพัฒน์ นาคสถิรไกร
3 ICT-03 HW-C3-0003 นาย จำลอง ศรีวารีรัตน์
4 ICT-04 HW-C3-0004 นาย จิรเดช ใจประสาท
5 ICT-05 HW-C3-0005 นาย จิรายุทธ หมอนวดดี
6 ICT-06 HW-C3-0006 นาย เด่น จูมพิลา
7 ICT-07 HW-C3-0007 นาย ธีรพงษ์ มาลีพันธ์
8 ICT-08 HW-C3-0008 นาย พงศธร เลาหวิจิตรจันทร์
9 ICT-09 HW-C3-0009 นาย พิเชษฐ์ โลกาพิพัฒน์
10 ICT-10 HW-C3-0010 นาย สัญชัย รื่นณรงค์
11 ICT-11 HW-C3-0011 นาย อัคคชิต กระแสสังข์
12 ICT-12 HW-C3-0012 นางสาว อัจฉรียา ประจันตะเสน
13 ICT-13 HW-C3-0013 นาย อานนท์ เสรีประทีป
14 ICT-14 HW-C3-0014 นาย กันตพงศ์ นพรัตยาภรณ์
15 ICT-15 HW-C3-0015 นาย เกียรติศักดิ์ พรามพยุง
16 ICT-16 HW-C3-0016 นาย ธนวัฒน์ สว่างโลก
17 ICT-17 HW-C3-0017 นาย เทพนุสรณ์ เอียดศรี
18 ICT-18 HW-C3-0018 นาย ธนะชัย สมศักดิ์
19 ICT-19 HW-C3-0019 นาย ปานะพันธ์ เพียรเกิด
20 ICT-20 HW-C3-0020 นาย ลือชัย รัตนะบัวงาม
21 ICT-21 HW-C3-0021 นาย สถาพร โพธิ์น้อย
22 ICT-22 HW-C3-0022 นาย กิตติศักดิ์ ไทยชน
23 ICT-23 HW-C3-0023 นาย ดฤพล รัตนรุ่งงาม
24 ICT-24 HW-C3-0024 นาย ภาคภูมิ เบ็ญมาศ
25 ICT-25 HW-C3-0025 นาย ยศพร รุ่งรวยทรัพย์
26 ICT-26 HW-C3-0026 นางสาว รุจิเรศ ศรีขิริยะกุล
27 ICT-27 HW-C3-0027 นาย เพิ่มชาย มณีสุวรรณ
Comments