ประกาศรายชื่อ วิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 (รุ่น 2)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ ชั้น 3

ห้องสอบ 304 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สอบวันอาทิตย์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
สอบข้อเขียน 09.00 - 11.00น. สัมภาษณ์ 11.00 - 12.00น.

รุ่นที่ ลำดับที่นั่ง เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล
2 ICT-001 ICT01-012015-0016 นายฐิติพงศ์ ธรรมวิสุทธิ์
2 ICT-002 ICT01-012015-0017 นางสาวรุ่งอรุณ ทรงสุวรรณกิจ
2 ICT-003 ICT01-012015-0018 นายวิรัช หิมพานต์
2 ICT-004 ICT01-012015-0019 นางสาวสุวรรณรัตน์ พัฒนพงศ์ศรี
2 ICT-005 ICT01-012015-0020 นางสาวโอปอ กลับสกุล
2 ICT-006 ICT01-012015-0021 นายนรินทร์ บุญปิง
2 ICT-007 ICT01-012015-0022 นายพุฒิพงศ์ คำภีระ
2 ICT-008 ICT01-012015-0023 นายปิยะพัฒน์ เบ็นอ้าหมาด
2 ICT-009 ICT01-012015-0024 นางสาวนิภาพร จันตะเทพ
2 ICT-010 ICT01-012015-0025 นายอนุชิต ชาบำเหน็จ
2 ICT-011 ICT01-012015-0026 นางสาวอนุมาศ แสงสว่าง
2 ICT-012 ICT01-012015-0027 นายศรราม คำภีระ
2 ICT-013 ICT01-012015-0028 นายกิตติพล เพ็ชรักษา
2 ICT-014 ICT01-012015-0029 นายศิวกร หลงสมบูรณ์
2 ICT-015 ICT01-012015-0030 นายชนินทร์ เอี่ยมสอาด
2 ICT-016 ICT01-012015-0031 นายพุทธินันท์ นาคสุข
2 ICT-017 ICT01-012015-0032 นางสาววิลาวัณย์ สมประจบ
2 ICT-018 ICT01-012015-0033 นายประวิทย์ ชูเพชร
2 ICT-019 ICT01-012015-0034 นางสาวณัฐสุดา นวลผ่อง
2 ICT-020 ICT01-012015-0035 นางสาวด๊ะวรี โพทอง
2 ICT-021 ICT01-012015-0036 นางสาวมณีรัตน์ อนุสรณ์
2 ICT-022 ICT01-012015-0037 นางสาวบุษยา เรืองเดช
2 ICT-023 ICT01-012015-0038 นางสาวเอ็มวิภา โชคเจริญ
2 ICT-024 ICT01-012015-0039 นางสาวดุสิตา ปานสุวรรณ
2 ICT-025 ICT01-012015-0040 นางสาวช่อทิพย์ แสงชนะ
Comments