ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 ศูนย์สอบปราจีนบุรี (รุ่น 2)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3

สถานที่สอบทฤษฏีห้อง B3-07 สอบสัมภาษณ์ห้อง B4-15 สอบปฏิบัติห้อง B4-09 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

สอบวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
เวลาสอบ 09.00 - 16.00 น.

ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 SA-01 SA-PB-C3-023 นางสาว กมลา แว่วเสียง
2 SA-02 SA-PB-C3-024 นาย ภูรีรักษ์ ธนะนันท์ธาร
3 SA-03 SA-PB-C3-025 นาย พศวีร์ จงอยู่สุขสันต์
4 SA-04 SA-PB-C3-026 นาย เทพยุทธ บุญใช้
5 SA-05 SA-PB-C3-027 นางสาว ชาลิสา ตั้งเพชรเดโช
6 SA-06 SA-PB-C3-028 นางสาว ปฏิญญา ปัจจุสนันท์
7 SA-07 SA-PB-C3-029 นาย พศวีย์ คอนจอหอ
8 SA-08 SA-PB-C3-030 นางสาว สายวรุณ เย็นจิตรพิสมัย
9 SA-09 SA-PB-C3-031 นางสาว นภัสกร พูลเหลือ
10 SA-10 SA-PB-C3-032 นาย เกียรติศักดิ์ เศวตรุ่งเรือง
11 SA-11 SA-PB-C3-033 นาย วนปรัสถ์ วานิชสรรพ์
12 SA-12 SA-PB-C3-034 นางสาว พรทิภา เนตรเพชร
13 SA-13 SA-PB-C3-035 นาย ศิวนนท์ ตันสิน
14 SA-14 SA-PB-C3-036 นาย วาทิต เดิงขุนทด
15 SA-15 SA-PB-C3-037 นาย ฉัฐวัสท์ เจริญวงษ์
16 SA-16 SA-PB-C3-038 นาย เจษฎา ทองกำพร้า
17 SA-17 SA-PB-C3-039 นาย ชัชพิมุข เข็มโคตร
18 SA-18 SA-PB-C3-040 นางสาว นารีรัตน์ สิงหาเพ็ญ
19 SA-19 SA-PB-C3-041 นาย จิรายุ ประทุมสันต์
20 SA-20 SA-PB-C3-042 นาย วรวิช เขาโคกกรวด
21 SA-21 SA-PB-C3-043 นางสาว ปัทมวรรณ วิลามาศ
22 SA-22 SA-PB-C3-044 นางสาว มาริษา ยนทองหลาง
23 SA-23 SA-PB-C3-045 นางสาว กัลยานี กวีศิลป์สกุล
24 SA-24 SA-PB-C3-046 นาย วุฒินันท์ วัชรโกมลพันธุ์
Comments