ประกาศรายชื่อ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3 ศูนย์สอบปราจีนบุรี (รุ่น 1)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักวิเคราะห์ออกแบบระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3

สถานที่สอบทฤษฏีห้อง B4-07 สอบปฏิบัติห้อง B4-09 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

สอบวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เวลาสอบ 09.00 - 16.00 น.

ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 SA-PB-C3-001 นางสาว กึมเสง มุท
2 ICT-02 SA-PB-C3-002 นางสาว ชาลิสา หน่อแก้ว
3 ICT-03 SA-PB-C3-003 นาย ทิวา บุญมา
4 ICT-04 SA-PB-C3-004 นาย ธนทัต ใจแน่น
5 ICT-05 SA-PB-C3-005 นาย ธีรภัทร์ ศรีเงินยวง
6 ICT-06 SA-PB-C3-006 นางสาว นิรชา เปลี่ยนประเสริฐ
7 ICT-07 SA-PB-C3-007 นาย พนมกร นกน้อย
8 ICT-08 SA-PB-C3-008 นาย พีรณัฐ ไชยเทพ
9 ICT-09 SA-PB-C3-009 นาย พีรพัฒน์ จันทร์เดช
10 ICT-10 SA-PB-C3-010 นาย พีระพัชร์ โกมลรุจินันท์
11 ICT-11 SA-PB-C3-011 นางสาว ไพรินทร์ ชินสร้อย
12 ICT-12 SA-PB-C3-012 นาย ภาณุพงศ์ อุปจันทร์
13 ICT-13 SA-PB-C3-013 นางสาว เย็นฤดี สืบจากสา
14 ICT-14 SA-PB-C3-014 นางสาว วริศรา กุลบุตร
15 ICT-15 SA-PB-C3-015 นาย วโรดม ยิ่งจอหอ
16 ICT-16 SA-PB-C3-016 นางสาว วิภาวี แก้วสูงเนิน
17 ICT-17 SA-PB-C3-017 นางสาว ศิณาภัส จวนงาม
18 ICT-18 SA-PB-C3-018 นาย ศุภวิชญ์ นาคยศ
19 ICT-19 SA-PB-C3-019 นาย สุภัทธลักษณ์ โพธิ์หา
20 ICT-20 SA-PB-C3-020 นาย อภิสิทธิ์ ทรัพย์ประดิษฐ์
21 ICT-21 SA-PB-C3-021 นาย อรุช ติ่งประสาร
22 ICT-22 SA-PB-C3-022 นางสาว อารยา กันนะพันธ์
Comments