ประกาศรายชื่อ นักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น 4 (รุ่น 1)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา แอนิเมชั่น อาชีพ นักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น ชั้น 4

ห้องสอบ 301 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้น 3
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เวลา 09.00 - 12.00 น

รายชื่อที่มี (*) สอบวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ลำดับ ลำดับที่นั่ง เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล
1
2
3
4
5
6
ICT-001
ICT-002
ICT-003
ICT-004
ICT-005
ICT-006
ICT04-012015-0001
ICT04-012015-0002
ICT04-012015-0003
ICT04-012015-0004
ICT04-012015-0005
ICT04-012015-0006
(*) นางสาวณัฐมณฑ์ ไพศาลกิจสงวน
(*) นายเจนณรงค์ คงวิโรจน์
นายสมบูรณ์ นามวัง
นางสาวขนิษฐา นรินทร์กุล
นางสาวพลอยมณี เสริฐกระโทก
นางสาวด๊ะวรี โพทอง