ประกาศรายชื่อ นักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น 3 (รุ่น 5)

                                                                         ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
                                                   มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ 
               รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา แอนิเมชั่น อาชีพ นักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น ชั้น 3
                                                                วันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558  อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ห้อง 301
                                                                                                เวลา 09.00 - 12.00 น
ลำดับที่ ลำดับที่นั้ง เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล
1 ICT-001 ICT05-122015-0001 นาย จักรพล พันธ์เล็ก
2 ICT-002 ICT05-122015-0002 นาย จิรภัทร ภักดิ์ใส
3 ICT-003 ICT05-122015-0003 นาย ชวลิต กิจธีรศาล
4 ICT-004 ICT05-122015-0004 นาย โชติวิทย์ ช่างแก้ว
5 ICT-005 ICT05-122015-0005 นางสาว ณภาภัช ก๋งเรือง
6 ICT-006 ICT05-122015-0006 นาย ณัฐพล ขันแก้ว
7 ICT-007 ICT05-122015-0007 นาย ณัฐพล ดาราอัมพรเกษม
8 ICT-008 ICT05-122015-0008 นาย ธนพล แก้วคงจันทร์
9 ICT-009 ICT05-122015-0009 นาย ธนะวัฒน์ สุขรุ่งเรือง
10 ICT-010 ICT05-122015-0010 นาย ธนายุต ทับเปรม
11 ICT-011 ICT05-122015-0011 นาย ธันวา ยิ้มเจริญนุกูล
12 ICT-012 ICT05-122015-0012 นาย ธีรพงศ์ วนะรุจิ
13 ICT-013 ICT05-122015-0013 นางสาว นิภา แก้วกิ่ง
14 ICT-014 ICT05-122015-0014 นาย บุญญรินทร์ จิตต์ประเสริฐ
15 ICT-015 ICT05-122015-0015 นาย พชรวัฒน์ เจริญวรรณธนัง
16 ICT-016 ICT05-122015-0016 นางสาว พรรณิภา บุตมา
17 ICT-017 ICT05-122015-0017 นาย พีรพงษ์ นุ่นโต
18 ICT-018 ICT05-122015-0018 นาย ภีมวัจน์ จุติสมวาร
19 ICT-019 ICT05-122015-0019 นางสาว มัชฌิมา หอมหวน
20 ICT-020 ICT05-122015-0020 นางสาว มานิตา บุญยะวาร
21 ICT-021 ICT05-122015-0021 นางสาว รศนา ไทยเจริญ
22 ICT-022 ICT05-122015-0022 นางสาว ศิริพร วีรกิจโกวิท
23 ICT-023 ICT05-122015-0023 นางสาว สมมนัส เทียมเศวต
24 ICT-024 ICT05-122015-0024 นาย สหภัค กลั่นมณี
25 ICT-025 ICT05-122015-0025 นางสาว สิริทิพย์ โตทอง
26 ICT-026 ICT05-122015-0026 นางสาว สุวรรณา สุรินทร์งาม
27 ICT-027 ICT05-122015-0027 นาย อดิศักดิ์ ตันป้อง
28 ICT-028 ICT05-122015-0028 นางสาว อภิญญา สุมา
29 ICT-029 ICT05-122015-0029 นางสาว อัญญ์ชิสา โชคสิริสิทธิกร
30 ICT-030 ICT05-122015-0030 นาย ธีรศักดิ์ งามสง่า
31 ICT-031 ICT05-122015-0031 นาย ศักดิ์ดา ฟักขาว
32 ICT-032 ICT05-122015-0032 นาย นิธิ วงศ์พิทักษ์
33 ICT-033 ICT05-122015-0033 นางสาว พรรนิภา อรุณฉาย
34 ICT-034 ICT05-122015-0034 นาย นัฐวุฒิ เขื่อนวัง
35 ICT-035 ICT05-122015-0035 นางสาว สิรินดา สุขประเสริฐ
36 ICT-036 ICT05-122015-0036 นาง ศิริเพ็ญ กันจนาธิมาศ
37 ICT-037 ICT05-122015-0037 นาย ณัฐพงษ์ คงเพชรศักดิ์
38 ICT-038 ICT05-122015-0038 นาย สายันต์ เนียมจ้อย
39 ICT-039 ICT05-122015-0039 นาย ธนพล จุลกะเศียน
40 ICT-040 ICT05-122015-0040 นาย มงคล อมรหิรัญวงศ์
41 ICT-041 ICT05-122015-0041 นาย วิรุฬห์ นันดานี
42 ICT-042 ICT05-122015-0042 นาย ณัฐชนน สุรจินตนาภรณ์
43 ICT-043 ICT05-122015-0043 นาย ธนารักษ์ ตุ้มทอง
44 ICT-044 ICT05-122015-0044 นาย กฤษดา ตะโก
45 ICT-045 ICT05-122015-0045 นาง กฤษณา ลาระคร
46 ICT-046 ICT05-122015-0046 นาย ศุภฤกษ์ แววนกยุง
47 ICT-047 ICT05-122015-0047 นาย พงศ์พฤทธิ์ ฉัตรวราพิทักษ์
48 ICT-048 ICT05-122015-0048 นาย นครินทร์ เพชรเอื้อง
49 ICT-049 ICT05-122015-0049 นาย ปฏิภาณ มากเทพวงศ์
Comments