ประกาศรายชื่อ นักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น 3 (รุ่น 4)

                                                                             ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
                                                   มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ 
               รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา แอนิเมชั่น อาชีพ นักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น ชั้น 3
                                                           วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ห้อง 301
                                                                                                  เวลา 09.00 - 12.00 น
ลำดับที่ ลำดับนั่ง เลขที่สมัคร   ชื่อ-นามสกุล  
1 ICT-001 ICT04-112015-0001  นางสาว กัญญารัตน์ ภูดินดาน
2 ICT-002 ICT04-112015-0002  นาย กาลัญญ์ สิงห์เสนา
3 ICT-003 ICT04-112015-0003  นางสาว กุลชาติ  จันทะหงษ์
4 ICT-004 ICT04-112015-0004  นาย เฉลิมวุฒิ สุตโท
5 ICT-005 ICT04-112015-0005  นางสาว ณัฎฐณิชา โคตะยันต์
6 ICT-006 ICT04-112015-0006  นาย ณัฐวิทย์  ดุลชาติ
7 ICT-007 ICT04-112015-0007  นางสาว ดวงกมล อังคุนะ
8 ICT-008 ICT04-112015-0008  นาย ทรงศักดิ์ บูรณะ
9 ICT-009 ICT04-112015-0009  นาย ทศพล ชื่นมาลา
10 ICT-010 ICT04-112015-0010  นางสาว เทพสุดา วงศ์ภักดี
11 ICT-011 ICT04-112015-0011  นาย ธนกร ห้าวหาญ
12 ICT-012 ICT04-112015-0012  นาย ธนวิทย์ เอกกะรงค์
13 ICT-013 ICT04-112015-0013  นาย ธนาคาร อาวุธปัญญากุล
14 ICT-014 ICT04-112015-0014  นาย ธนาวิทย์ ปทุมทิพย์
15 ICT-015 ICT04-112015-0015  นาย ธรรมศาสตร์  ขันธศักดิ์
16 ICT-016 ICT04-112015-0016  นาย ปณวัฒน์ ตรีเมฆ
17 ICT-017 ICT04-112015-0017  นางสาว ปริศนา เกษไธสง
18 ICT-018 ICT04-112015-0018  นางสาว ปาลิดา ศรีทาบุตร
19 ICT-019 ICT04-112015-0019  นาย พงศ์พัทธ์ พันชมภู
20 ICT-020 ICT04-112015-0020  นางสาว พรกมล ปัญญาศรี
21 ICT-021 ICT04-112015-0021  นางสาว พัชราภรณ์ จันโทภาศ
22 ICT-022 ICT04-112015-0022  นาย พัฒนา พรมดอนก่อ
23 ICT-023 ICT04-112015-0023  นาย พิทวัส สิงห์สุขุม
24 ICT-024 ICT04-112015-0024  นาย ภาณุสิทธิ์ โสภัณฑ์
25 ICT-025 ICT04-112015-0025  นาย รณธิไกร ทำทอง
26 ICT-026 ICT04-112015-0026  นาย วรนาถ ชนะชัย
27 ICT-027 ICT04-112015-0027  นางสาว วัลยา สุรีอาจ
28 ICT-028 ICT04-112015-0028  นาย วุฒิพงษ์ ทรงอาจ
29 ICT-029 ICT04-112015-0029  นางสาว ศศิธร ปัดทุม
30 ICT-030 ICT04-112015-0030  นาย สราวุธ  อ้อสูงเนิน
31 ICT-031 ICT04-112015-0031  นาย สันติภาพ  วงศ์แก้วโพธิ์ทอง
32 ICT-032 ICT04-112015-0032  นางสาว สุโรทัย แสนจันทรแดง
33 ICT-033 ICT04-112015-0033  นางสาว อัณชยาพร ศิริมนูญ
34 ICT-034 ICT04-112015-0034  นาย อิทธิพงษ์ นามพงษ์
Comments