ประกาศรายชื่อ นักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น 3 (รุ่น 2)

ศูนย์รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา แอนิเมชั่น อาชีพ นักผลิตโครงสร้างตัวละครแอนิเมชั่น ชั้น 3

ห้องสอบ 301 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เวลา 09.00 - 12.00 น

ลำดับ ลำดับที่นั่ง เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ICT-001
ICT-002
ICT-003
ICT-004
ICT-005
ICT-006
ICT-007
ICT-008
ICT-009
ICT-010
ICT-011
ICT-012
ICT-013
ICT-014
ICT-015
ICT-016
ICT03-012015-0051
ICT03-012015-0052
ICT03-012015-0053
ICT03-012015-0054
ICT03-012015-0055
ICT03-012015-0056
ICT03-012015-0057
ICT03-012015-0058
ICT03-012015-0059
ICT03-012015-0060
ICT03-012015-0061
ICT03-012015-0062
ICT03-012015-0063
ICT03-012015-0064
ICT03-012015-0065
ICT03-012015-0066
นางสาวรัชนี ลือดารา
นางสาวด๊ะวรี โพทอง
นายพีรพล ชำนาญกิจ
นายนพ ดีศรี
นายธนายุต พูลสิน
นายบัญชา คชทองคำ
นางสาวสุวรรณรัตน์ พัฒนพงศ์ศรี
นางสาวสรณ์สิริ วีระพัน์
นางสาวตฤณ อินทสิทธิ์
นายธีระ แสนทวีสุข
นางสาวอุมาพร ชนะภัย
นางสาววชิญากร รัตนจิตร
นายพันธกิจ คำภา
นางสาวริศรา เพ็ญเอี่ยม
นางสาวกมลรัตน์ สายพิมพ์
นายชลธี สินสาตร์
Comments