ประกาศรายชื่อ นักพัฒนาระบบ 3 ศูนย์สอบปราจีนบุรี (รุ่น 2)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3

สถานที่สอบทฤษฏีห้อง B3-08 สอบสัมภาษณ์ห้อง B4-15 สอบปฏิบัติห้อง B4-09 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

สอบวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561
เวลาสอบ 09.00 - 16.00 น.

ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 DEV-01 DEV-PB-C3-026 นาย กฤษณรงค์ จิตต์รักษ์
2 DEV-02 DEV-PB-C3-027 นาย วิศรุต ยาวุธ
3 DEV-03 DEV-PB-C3-028 นาย สมัชชัย สีทา
4 DEV-04 DEV-PB-C3-029 นาย กฤษดา จิตต์รักษ์
5 DEV-05 DEV-PB-C3-030 นางสาว จารุวรรณ โนนคำ
6 DEV-06 DEV-PB-C3-031 นาย ชยานันต์ สุขาภิรมย์
7 DEV-07 DEV-PB-C3-032 นาย ธีรวัฒน์ เพ็ชรฉ่ำ
8 DEV-08 DEV-PB-C3-033 นาย ปารณัท กลิ่นหอม
9 DEV-09 DEV-PB-C3-034 นางสาว วรางคณา งามเสงี่ยม
10 DEV-10 DEV-PB-C3-035 นาย วิชิต คุ้มพล
Comments