ประกาศรายชื่อ นักพัฒนาระบบ 3 ศูนย์สอบปราจีนบุรี (รุ่น 1)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักพัฒนาระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3

สถานที่สอบทฤษฏีห้อง B4-07 สอบปฏิบัติห้อง B4-08 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี

สอบวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
เวลาสอบ 09.00 - 16.00 น.

ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 DEV-PB-C3-001 นางสาว กฤษติญา คำพงษ์
2 ICT-02 DEV-PB-C3-002 นางสาว กุลธิดา กุลเกษ
3 ICT-03 DEV-PB-C3-003 นางสาว จันทร์ ศรีสุวรรณวิเชียร
4 ICT-04 DEV-PB-C3-004 นาย ชัยณรงค์ ทวีสิน
5 ICT-05 DEV-PB-C3-005 นาย ชาญวิทย์ ภิรมย์พลัด
6 ICT-06 DEV-PB-C3-006 นาย ณภัทรวัฒน์ สามพวงทอง
7 ICT-07 DEV-PB-C3-007 นาย ณรงค์วิทย์ พรหมคณะ
8 ICT-08 DEV-PB-C3-008 นาย ณัฐวุฒิ แสงภู่วงษ์
9 ICT-09 DEV-PB-C3-009 นาย ธนโชติ ขาวสนิท
10 ICT-10 DEV-PB-C3-010 นาย ธนภัทร จรัญเวชประเสริฐ
11 ICT-11 DEV-PB-C3-011 นาย ธนากร กิจสวัสดิ์
12 ICT-12 DEV-PB-C3-012 นาย ธนายุทธ ปิ่นรัตน์
13 ICT-13 DEV-PB-C3-013 นาย ธีรรักษ์ ศศิพงษ์
14 ICT-14 DEV-PB-C3-014 นาย นวพล ปิ่นโมรา
15 ICT-15 DEV-PB-C3-015 นางสาว ปัทมา อินทรกำเหนิด
16 ICT-16 DEV-PB-C3-016 นาย ภาณุวิชญ์ สัตยาวัฒนากุล
17 ICT-17 DEV-PB-C3-017 นาย รัฐภูมิ บุญเกตุ
18 ICT-18 DEV-PB-C3-018 นาย วรพล บุญจง
19 ICT-19 DEV-PB-C3-019 นาย วัฒนศักดิ์ กล้าแข็ง
20 ICT-20 DEV-PB-C3-020 นาย ศิวกรณ์ เพียงเพ็ญจันทร์
21 ICT-21 DEV-PB-C3-021 นาย ศิวกรณ์ ประนมศรี
22 ICT-22 DEV-PB-C3-022 นาย สรวิชญ์ ยศอาลัย
23 ICT-23 DEV-PB-C3-023 นางสาว สุชาดา รักษาควร
24 ICT-24 DEV-PB-C3-024 นางสาว อมรรัตน์ จรเขตร์
25 ICT-25 DEV-PB-C3-025 นางสาว อารียา กล่าวรัมย์
Comments