ประกาศรายชื่อ นักพัฒนาระบบ 3 (รุ่น2)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักพัฒนาระบบ ชั้น 3 รุ่นที่ 2 (กรุงเทพฯ)

สถานที่สอบ สอบอาคาร 52 ห้อง 52-211 , 52-213 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอบในวันเสาร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 DEV-BK-C3-045 นางสาว กชกรณ์ วงษ์วิสุทธิกุล
2 ICT-02 DEV-BK-C3-046 นาย เมธาสิทธิ์ จินตภาณุ
3 ICT-03 DEV-BK-C3-047 นาย ชัชวี ห้อยยี่ภู่
4 ICT-04 DEV-BK-C3-048 นาย ภูมรินทร์ ผาคำ
5 ICT-05 DEV-BK-C3-049 นาย สุธัญ ปานติดตัว
6 ICT-06 DEV-BK-C3-050 นาย หฤษฏ์ เล็กโสภี
7 ICT-07 DEV-BK-C3-051 นาย กิตติพงษ์ ยิ้มสะอาด
8 ICT-08 DEV-BK-C3-052 นางสาว ชมพูนุท ธัญเขตนิธิ
9 ICT-09 DEV-BK-C3-053 นาย ทวีศักดิ์ โตเลิศลักษณ์
10 ICT-10 DEV-BK-C3-054 นางสาว ศิริพร วีรกิจโกวิท
11 ICT-11 DEV-BK-C3-055 นาย วีระเดช แสงฉาย
12 ICT-12 DEV-BK-C3-056 นาย คณิศร ธรรมสุข
13 ICT-13 DEV-BK-C3-057 นาย จารุพัฒน์ สุนทรภักดิ์
14 ICT-14 DEV-BK-C3-058 นาย เจตณัฐ มหินทรเทพ
15 ICT-15 DEV-BK-C3-059 นาย เทพประสิทธิ์ วงศ์แตง
16 ICT-16 DEV-BK-C3-060 นาย ธนาคาร ปริพุฒ
17 ICT-17 DEV-BK-C3-061 นางสาว น้ำมนต์ สมบูรณ์
18 ICT-18 DEV-BK-C3-062 นางสาว ปาณิศา นิจปิยนันท์
19 ICT-19 DEV-BK-C3-063 นาย พชร คล้ำจิต
20 ICT-20 DEV-BK-C3-064 นาย ปรชต ไชยสิทธิ์
21 ICT-21 DEV-BK-C3-065 นาย รุ่งนิรันดร์ สายอยู่
22 ICT-22 DEV-BK-C3-066 นาย ฤทธิชัย สกุลทอง
23 ICT-23 DEV-BK-C3-067 นาย วรุฒ กฤษรุ่งเรือง
24 ICT-24 DEV-BK-C3-068 นาย สิทธิศรณ์ เกษรสมบูรณ์
25 ICT-25 DEV-BK-C3-069 นาย อิทธิพร วงค์แตง
26 ICT-26 DEV-BK-C3-070 นาย ภูวดล มลคล้ำ
27 ICT-27 DEV-BK-C3-071 นาย สิทธิเดช ยอดเยี่ยม
28 ICT-28 DEV-BK-C3-072 นาย ณรงค์กร คงประเสริฐ
Comments