ประกาศรายชื่อ นักพัฒนาระบบ 3 (รุ่น1)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา ซอฟต์แวร์และการประยุกต์ อาชีพ นักพัฒนาระบบ ชั้น 3 รุ่นที่ 1 (กรุงเทพฯ)

สถานที่สอบ สอบอาคาร 52 ห้อง 52-211 , 52-213 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สอบในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น.

ลำดับ ที่นั่งสอบ เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 DEV-BK-C3-001 นาย พิทวัส แซ่ตั้ง
2 ICT-02 DEV-BK-C3-002 นางสาว วลัยลักษณ์ สุขสมบุญ
3 ICT-03 DEV-BK-C3-003 นาย ณัฐกิตติ์ ฤกษ์ดี
4 ICT-04 DEV-BK-C3-004 นาย ธัชพงศ์ สถาวรสมิต
5 ICT-05 DEV-BK-C3-005 นาย นวพงศ์ อันจรูญ
6 ICT-06 DEV-BK-C3-006 ว่าที่ ร.ต. ปณต นาคศรีสุข
7 ICT-07 DEV-BK-C3-007 นาย อนุชิต อินทรยง
8 ICT-08 DEV-BK-C3-008 นางสาว จิดาภา จันทร์กระจ่าง
9 ICT-09 DEV-BK-C3-009 นาย เจษฎาพงศ์ ขันกำเหนิด
10 ICT-10 DEV-BK-C3-010 นาย ฐิติวัสส์ ชาวชายโขง
11 ICT-11 DEV-BK-C3-011 นาย ณัฐดนัย รอดพันธุ์
12 ICT-12 DEV-BK-C3-012 นาย ณัฐวุฒิ คลังศรี
13 ICT-13 DEV-BK-C3-013 นาย เดชณรงค์ เกลิ่นด้วง
14 ICT-14 DEV-BK-C3-014 นาย ธนกฤต อินทรกำจร
15 ICT-15 DEV-BK-C3-015 นาย ธนทัต วรรณสาธพ
16 ICT-16 DEV-BK-C3-016 นาย ธนวัฒน์ ดีสุบิล
17 ICT-17 DEV-BK-C3-017 นาย ธีรวุธ แหลมประโคน
18 ICT-18 DEV-BK-C3-018 นาย นครินทร์ จินโจ
19 ICT-19 DEV-BK-C3-019 นาย นฤนาท กรีจังหรีด
20 ICT-20 DEV-BK-C3-020 นาย นันธวัช สีหมื่น
21 ICT-21 DEV-BK-C3-021 นางสาว พรชนก เกตุอ่ำ
22 ICT-22 DEV-BK-C3-022 นางสาว เยาวลักษ์ ปอประสิทธิ์
23 ICT-23 DEV-BK-C3-023 นางสาว ลัดดาวัลย์ กุลอาบ
24 ICT-24 DEV-BK-C3-024 นาย วัชราธร รังษีสว่าง
25 ICT-25 DEV-BK-C3-025 นาย ศรณรงค์ ตันจตุรพิธพร
26 ICT-26 DEV-BK-C3-026 นางสาว ศุประภาพร จรรยาธรรม
27 ICT-27 DEV-BK-C3-027 นางสาว ศุภรัตน์ อับดุลเล๊าะ
28 ICT-28 DEV-BK-C3-028 นางสาว สิริกร กิจสุภี
29 ICT-29 DEV-BK-C3-029 นางสาว สิริกาญจน์ จันโสดา
30 ICT-30 DEV-BK-C3-030 นาย สุภนัย พันมหาสุข
31 ICT-31 DEV-BK-C3-031 นางสาว เสริมศิริ สุขเพ็ง
32 ICT-32 DEV-BK-C3-032 นางสาว โสมฤทัย กระแสโสม
33 ICT-33 DEV-BK-C3-033 นางสาว หทัยชนก ทองนพคุณ
34 ICT-34 DEV-BK-C3-034 นางสาว หฤทัย ทิตระ
35 ICT-35 DEV-BK-C3-035 นาย อชิรวิชญ์ เบ็ญจรัตน์
36 ICT-36 DEV-BK-C3-036 นาย อมร เพ็งสุข
37 ICT-37 DEV-BK-C3-037 นางสาว อรนภา ศิริโวหาร
38 ICT-38 DEV-BK-C3-038 นางสาว อรปรีญา อาจวิชัย
39 ICT-39 DEV-BK-C3-039 นางสาว อรอุษา ตันโห
40 ICT-40 DEV-BK-C3-040 นางสาว อสมา สันโดษ
41 ICT-41 DEV-BK-C3-041 นาย อัษฎาวุธ มากทรัพย์
42 ICT-42 DEV-BK-C3-042 นาย นัทธพงศ์ นิยม
43 ICT-43 DEV-BK-C3-043 นาย วัชรพงษ์ บุญมี
44 ICT-44 DEV-BK-C3-044 นาย นรินทร์ บุญปิง
Comments