ประกาศรายชื่อ นักบริหารโครงการสารสนเทศ 5 (รุ่น 1)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา นักบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 5
สอบภาคทฤษฎี ห้อง 4A06 และ สอบสัมภาษณ์ ห้อง 4A05  ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารนวมินทรราชินี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 เป็นต้นไป

ลำดับ ลำดับที่นั่ง เลขที่สอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 C5-ICT-01 PM-C5-0001 นาย ชาติชาย ไทยสมัยรุ่งโรจน์
2 C5-ICT-02 PM-C5-0002 นาย ชุติชัย อินทุราม
3 C5-ICT-03 PM-C5-0003 นาย ปิยะพล ชื่นรัตนกุล
4 C5-ICT-04 PM-C5-0004 นาย วรรธิษณุ์ ขุนวงษ์
5 C5-ICT-05 PM-C5-0005 นาย วิฑูรย์ เจริญพงศ์
6 C5-ICT-06 PM-C5-0006 นางสาว ศิริมา บุญมี
7 C5-ICT-07 PM-C5-0007 นาย สิทธิกร สีหะปัญญา
8 C5-ICT-08 PM-C5-0010 นาย สุตพันธ์ เจริญทองตระกูล
Comments