ประกาศรายชื่อ นักบริหารโครงการสารสนเทศ 4 (รุ่น 1)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา นักบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 4
สอบภาคทฤษฎี ห้อง 4A06 และ สอบสัมภาษณ์ ห้อง 4A05  ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารนวมินทรราชินี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 เป็นต้นไป

ลำดับ ลำดับที่นั่ง เลขที่สอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 C4-ICT-01 PM-C4-0001 นางสาว ณัฐพัชกรษ์ ภูวเดชวราธ์กูร
2 C4-ICT-02 PM-C4-0002 นาย รัฐวัฒน์ ยาสมาน
3 C4-ICT-03 PM-C4-0003 นางสาว ศศินท์ สังขพิทักษ์
4 C4-ICT-04 PM-C4-0004 นาย ศรุฒ ไสยะหุต
5 C4-ICT-05 PM-C4-0005 นาย ครรชิต จิตต์ประสงค์
Comments