ประกาศรายชื่อ นักบริหารโครงการสารสนเทศ 3 (รุ่น 2)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา นักบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 3
สอบภาคทฤษฎี ห้อง 4A07 และ สอบสัมภาษณ์ ห้อง 4A04  ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารนวมินทรราชินี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 9.00 เป็นต้นไป


ลำดับ ลำดับที่นั่ง เลขที่สอบ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 PM-C3-0037 นางสาว สุทธาทิพย์ นันทพืชอุดม
2 ICT-02 PM-C3-0038 นางสาว กอบกาญจน์ จารุธนศักดิ์กูร
3 ICT-03 PM-C3-0039 นาย จุตินันท์ ไวถนอมสัตว์
4 ICT-04 PM-C3-0040 นาย ชนาธิป ศรียาภัย
5 ICT-05 PM-C3-0041 นางสาว ณัฐสุดา ฟักแฟ
6 ICT-06 PM-C3-0042 นางสาว นภาพร ทองรัตนชาติ
7 ICT-07 PM-C3-0043 นางสาว ปฐมา ผลพุฒิ
8 ICT-08 PM-C3-0044 นางสาว ปภัสสร จำเนียร
9 ICT-09 PM-C3-0045 นางสาว ปภาวี คูธนพิทักษ์กูล
10 ICT-10 PM-C3-0046 นางสาว ปองหทัย กาญจนภาชน์
11 ICT-11 PM-C3-0047 นาย ปิยวัชร์ ทรัพย์ปรุง
12 ICT-12 PM-C3-0048 นางสาว มณีนุช ตั้งอยู่สุข
13 ICT-13 PM-C3-0049 นางสาว เมวิกา ทองกำพร้า
14 ICT-14 PM-C3-0050 นางสาว วชิราภรณ์ พรศิวมงคลกุล
15 ICT-15 PM-C3-0051 นางสาว วัจนารัตน์ โสอินทร์
16 ICT-16 PM-C3-0052 นาย วีรุทย์ สัตบุษ
17 ICT-17 PM-C3-0053 นางสาว ศศิประภา บานศิลป์
18 ICT-18 PM-C3-0054 นางสาว ศิริวรรณ มูลเม้า
19 ICT-19 PM-C3-0055 นาย สมบัติ ชั้นอินทร์งาม
20 ICT-20 PM-C3-0056 นาย สรวิศ ไพฑูรย์วงศ์
21 ICT-21 PM-C3-0057 นางสาว สุดาภรณ์ แต้เจริญผล
22 ICT-22 PM-C3-0058 นางสาว สุพิชฌาย์ แสงชาติ
23 ICT-23 PM-C3-0059 นาย อชิระ รติรากรกุล
24 ICT-24 PM-C3-0060 นาย อนาวิล แก้วสอาด
25 ICT-25 PM-C3-0004 นางสาว จิรภา สาคะรินทร์
26 ICT-26 PM-C3-0007 นางสาว ดลฤดี ระพิสุวรรณ
27 ICT-27 PM-C3-0008 นางสาว ธันย์ชนก เนาวรัตน์กูล
28 ICT-28 PM-C3-0009 นางสาว นิตยา นามแก้ว
29 ICT-29 PM-C3-0010 นาย นิติกร นิตยาชิต
30 ICT-30 PM-C3-0011 นาย ปรีดี ภู่ประเสริฐ
31 ICT-31 PM-C3-0013 นางสาว พชรอร วงษ์หรรษา
32 ICT-32 PM-C3-0021 ร.ท หญิง วณิชยา พันธ์ไพโรจน์
33 ICT-33 PM-C3-0024 นางสาว สุปราณี ไทยกำเนิด
34 ICT-34 PM-C3-0026 นางสาว สุภาวดี กลมมิตร์
35 ICT-35 PM-C3-0027 นาย อาทิตย์ ธนะวงศ์
36 ICT-36 PM-C3-0036 นางสาว ยุวดี ศรีสวัสด์
37 ICT-37 PM-C3-0061 นาย เกรียงศักดิ์ มูลทองจาด
38 ICT-38 PM-C3-0062 นางสาว เบญญา เพียรเลิศ
39 ICT-39 PM-C3-0063 นาย ประพฤทธิ์ จิตรรุ่งวิทยา
40 ICT-40 PM-C3-0064 นาย ศุภชัย ตรีเพชรสมคุณ
41 ICT-41 PM-C3-0065 นางสาว สมสมัย จาวยนต์
42 ICT-42 PM-C3-0066 นางสาว สวรรยา จารุดำรงค์ศักดิ์
43 ICT-43 PM-C3-0067 นาย อรรถพล คำสุวรรณ
44 ICT-44 PM-C3-0068 นางสาว อารญา อุ่นใจ
45 ICT-45 PM-C3-0069 นางสาว อารี ชุมฤทธิ์
Comments