ประกาศรายชื่อ นักบริหารโครงการสารสนเทศ 3 (รุ่น 1)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
มาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สาขา นักบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพ นักบริหารโครงการสารสนเทศ ชั้น 3
สอบภาคทฤษฎี ห้อง 4A07 และ สอบสัมภาษณ์ ห้อง 4A04  ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารนวมินทรราชินี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 เป็นต้นไป

ลำดับ ลำดับที่นั่ง เลขที่สมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล
1 ICT-01 PM-C3-0001 นาย กิตติพงษ์ ปวงจักร์ทา
2 ICT-02 PM-C3-0002 นางสาว จารุนันท์ บุญวิทยาลิขิต
3 ICT-03 PM-C3-0003 นางสาว จิรภรณ์ มิตรแสง
4 ICT-04 PM-C3-0004 นางสาว จิรภา สาคะรินทร์
5 ICT-05 PM-C3-0005 นางสาว จีรวัสส์ เดชสิงห์
6 ICT-06 PM-C3-0006 ว่าที่ร้อยตรี ชัยวัฒน์ ทวีผล
7 ICT-07 PM-C3-0007 นางสาว ดลฤดี ระพิสุวรรณ
8 ICT-08 PM-C3-0008 นางสาว ธันย์ชนก เนาวรัตน์กูล
9 ICT-09 PM-C3-0009 นางสาว นิตยา นามแก้ว
10 ICT-10 PM-C3-0010 นาย นิติกร นิตยาชิต
11 ICT-11 PM-C3-0011 นาย ปรีดี ภู่ประเสริฐ
12 ICT-12 PM-C3-0012 นางสาว พชรอร เพชรสมุทร
13 ICT-13 PM-C3-0013 นางสาว พชรอร วงษ์หรรษา
14 ICT-14 PM-C3-0014 นาย พรชัย รอดเจริญ
15 ICT-15 PM-C3-0015 นางสาว ภริษา ภัทรธนาวัชร์
16 ICT-16 PM-C3-0016 นางสาว ภัทรา พิศุทธิ์เกียรติ
17 ICT-17 PM-C3-0017 นาย ภุชงค์ คงสุทธิ
18 ICT-18 PM-C3-0018 นาย ภูวนาท นาชัย
19 ICT-19 PM-C3-0019 นาย โยธิน หนูแดง
20 ICT-20 PM-C3-0020 นาย รักษิต เนียมเปรม
21 ICT-21 PM-C3-0021 ร.ท หญิง วณิชยา พันธ์ไพโรจน์
22 ICT-22 PM-C3-0022 นาย วัฒนพงศ์ จิราทวีทรัพย์
23 ICT-23 PM-C3-0023 นางสาว วาสนา อินมูลน้อย
24 ICT-24 PM-C3-0024 นางสาว สุปราณี ไทยกำเนิด
25 ICT-25 PM-C3-0025 นาย สุภัทร์ชัย กัญจนา
26 ICT-26 PM-C3-0026 นางสาว สุภาวดี กลมมิตร์
27 ICT-27 PM-C3-0027 นาย อาทิตย์ ธนะวงศ์
28 ICT-28 PM-C3-0028 นาย อำนาจ กองสุข
29 ICT-29 PM-C3-0029 นาย กรวัฒน์ พลเยี่ยม
30 ICT-30 PM-C3-0030 นางสาว กัญญาภัค บุนนาค
31 ICT-31 PM-C3-0031 นางสาว กาญจนา สุดาทิพย์
32 ICT-32 PM-C3-0032 นางสาว นภาพร สุทธินาคสมบัติ
33 ICT-33 PM-C3-0033 นางสาว ปารย์ ศิริมนพร
34 ICT-34 PM-C3-0034 นางสาว พรรณภา นวลปลอด
35 ICT-35 PM-C3-0035 นาย พิศาล บุญมาวาสนาส่ง
36 ICT-36 PM-C3-0036 นางสาว ยุวดี ศรีสวัสด์
Comments