ประกาศรายชื่อ ครูฝึกในสถานประกอบการณ์ 3 (รุ่น4)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพสาขาบริการการศึกษา

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
สาขา บริการการศึกษา อาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3

สถานที่สอบ ห้อง 404 ชั้น 4  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สอบวันที่ 17 มิ.ย 2560 เวลา 9.00น. - 16.00น.
ลำดับ เลขที่สมัคร คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 IN-COM-BKK-0029 นาย สนอง ไชยรบ
2 IN-COM-BKK-0036 นาย สุนทร เนตรวงศ์
3 IN-COM-BKK-0037 นาย ตระกูล วรเวทย์มงคล
4 IN-COM-BKK-0038 นาย นิยม เต๊ะอั้น

Comments