ประกาศรายชื่อ ครูฝึกในสถานประกอบการณ์ 3 (รุ่น3)

ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
มาตรฐานอาชีพสาขาบริการการศึกษา

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
สาขา บริการการศึกษา อาชีพ ครูฝึกในสถานประกอบการ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3

สถานที่สอบ ห้อง 404 ชั้น 4  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สอบวันที่ 16 มิ.ย 2560 เวลา 9.00น. - 16.00น.
ลำดับ เลขที่สมัคร คำนำ ชื่อ นามสกุล
1 IN-COM-BKK-0021 นาย นพพล บุญมี
2 IN-COM-BKK-0022 นาย สราวุธ สายจันทร์
3 IN-COM-BKK-0023 นาย พงศ์ชิต เคยอาษา
4 IN-COM-BKK-0024 นาย เอกชัย วรรณรี
5 IN-COM-BKK-0025 นาย อรรถพร สีเพียง
6 IN-COM-BKK-0026 นาย อนุสรณ์ ใหม่คัน
7 IN-COM-BKK-0027 นาย ทักษิณา ยะไวทย์

Comments